Kolegji “Pjetër Budi” shpall KONKURS për Sekretar të Kolegjit

KONKURS

Për plotësimin e vendve të lira të punës:

 1. Sekretar i Kolegjit

Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi);
së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter;
Njohja e gjuhës Angleze (përparësi);
Për aplikim janë të nevojshme:

 1. CV-ja
 2. Kopje të diplomave/certifikatave të përgatitjes profesionale
 3. Kopje të një dokumenti identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë)
 4. Letër motivuese
 5. Referenca
  Dokumentet duhet dërguar në adresën elektronike: [email protected] më së largu deri
  më datën 07 Shkur 2023. Vetëm të përzgjedhurit në rrethin e ngushtë do të ftohen për
  intervistim.

Leave a comment