Kolegji Pjetër Budi

ZHVILLIMI AKADEMIK, ECTS, SIGURIMI I CILËSISË, R&D

 
Detyra e Zyrës për Zhvillim Akademik, ECTS, Sigurimin e Cilësisë dhe R&D janë:
 • Organizon punëtori vjetore mbi procedurat dhe metodologjinë për anzhurimin e programeve aktuale të studimit dhe zhvillimin e programeve të reja bazuar në nevojat e tregut të punës;
 • Organizon seminare vjetore për rishikimin e rregulloreve BA dhe MA për mobilitet akademik të studenteve;
 • Mbështet pjesëmarrjen në ERASMUS + dhe projekte tjera;
 • Organizohen trajnime për stafin mësimdhënës;
 • Organizon trajnime te rregullta vjetore për administrate;
 • Zhvillon tema master të ndërlidhura me projekte kërkimore/praktika pune;
 • Shpërndan në mënyrë të rregullt informacionin për thirrjet për propozim projekte;
 • Zhvillon udhezues për programet e studimit;
 • Organizon trajnime të rregullta mbi aftësitë e buta;
 • Organizon panaire mbi zhvillimin akademik;
 • Harton dhe aplikon me projekte propozime në nivelin lokal/ndërkombëtar.

Kryen punë të tjera që mund te dalin nga përditshmëria dhe kërkesat e ndryshme.

Kliko për ta shikuar – CV

Cikli i Sigurimit të Cilësisë