ZHVILLIMI AKADEMIK, ECTS, SIGURIMI I CILËSISË, R&D

Fiknete Bejta

Detyra e Zyrës për Zhvillim Akademik, ECTS,Sigurimin e Cilësisë dhe R&D janë:

 • Organizon punetori vjetore mbi procedurat dhe metodologjine per anzhurimin e programeve aktuale te studimit dhe zhvillimin e programeve te reja bazuar ne nevojat e tregut te punes;
 • Organizon seminare vjetore per rishikimin e rregulloreve BA dhe MA per mobilitet akademik te studenteve;
 • Mbeshtet pjesemarrjen në ERASMUS + dhe projekte tjera;
 • Organizohen trajnime per stafin mesimdhenes;
 • Organizon trajnime te rregullta vjetore per administrate;
 • Zhvillon tema master te nderlidhura me projekte kerkimore / praktika pune;
 • Shperndan në mënyrë të  rregullt informacionin per thirrjet per propozim projekte;
 • Zhvillon  udhezues per programet e studimit;
 • Organizon trajnime të rregullta mbi aftesite e buta;
 • Organizon  panaire mbi zhvillimin akademik;
 • Harton dhe aplikon me project propozime ne nivelin lokal / nderkombetar.

Kryen pune te tjera qe mund te dalin nga perditshmeria dhe kerkesat e ndryshme.

Kliko për ta shikuar – CV

Cikli i Sigurimit të Cilësisë

 

 DOKUMENTET

FROM THE OFFICE FOR ACADEMIC DEVELOPMENT, ECTS AND QUALITY ASSURANCE