Kolegji Pjetër Budi

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM I KOLEGJIT

Sekretari i përgjithshem është zyrtari më i lartë ekzekutiv e administrativ i Kolegjit dhe është përgjegjës për aspektet juridike të Kolegjit, ashtu që:

  • Ofron mbështetje dhe këshilla për interpretimin dhe zbatimin e Statutit dhe rregulloreve te Kolegjit
  • Përcjellë dhe zbaton vendimet e miratuara nga Bordit dhe Senati
  • Koordinon veprimtarinë e vet me Bordin Drejtues, Rektorin dhe Prorektoret, Udhëheqësit e Programeve Studimore dhe me Unionin Studentor
  • Ndihmon dhe shpërndan punën mes zyrtarëve administrativ të Kolegjit, me qëllim të realizimit në kohë të detyrave dhe sigurimit të cilësisë dhe në rast nevoje merr masa të caktuara për përparimin e punës së shërbimeve të administratës së Kolegjit
  • Pajis personelin akademik, administrativ dhe studentët me kontrata
  • Bën raportime lidhur me mbarëvajtjen e punës së stafit administrativ si dhe shqipton masa disiplinore për shkelje eventuale të akteve normative të brendshme të Kolegjit si dhe për mosrespektim të ligjeve në fuqi
  • Siguron mbarëvajtjen e aktivitetit të Kolegjit me qëllim të përmbushjes se misionit te Kolegjit dhe kujdeset që të jetë në përputhje mebaktet normative te brendshmesi Statuti, Rregulloret dhe politikat e Kolegjit, si dhe aktet juridike si Kushtetuta, Ligji për Arssimin e Lartë, etj.

KLIKO PËR TË SHKARKUAR – CV