Loading

Zyra e Financave

Zyra e Financave

Zyra e Financave është zyrë profesionale e cila merret me mbajtjen e të dhënave të kontabilitetit dhe financave të Kolegjit. Ajo është zyrë ekzekutive, përgjegjëgjëse pë ekzekutimin e pagesave sipas urdhërave nga stafi menaxherial, e në përputhje me obligimet që dalin nga aktet normative të Kolegjit “Pjetër Budi”.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/