Menaxhim i Hotelierisë dhe Turizmit

Drejtimi master në Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë është një program i specializuar i
studimit i cili përqendrohet në trajnimin e studentëve për të bërë karrierë në industrinë e
turizmit dhe hotelierisë. Këto programe të masterit janë të specializuara dhe ofrojnë njohuri
thelbësore dhe praktika në fusha të tilla si menaxhimi i hotelit, menaxhimi i restorantit,
turizmi, marketingu turistik, financat dhe buxhetimi, si dhe planifikimi dhe organizimi i
eventeveturistike.

Grada master Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë mund të ofrojë studentëve një numër
të mundësive profesionale në sektorin e turizmit dhe hotelierisë, duke përfshirë pozita si
menaxherë hoteli, menaxherë restorantesh, menaxherë eventesh turistike, specialistë të
marketingut turistik,dhe drejtues të agjensive turistike.