Kolegji Pjetër Budi

ZYRA E IT DHE LIBRARIA

Përgjegjësitë e zyrës së IT-së në Kolegjin “Pjetër Budi” janë:

 
 • Mirëmbajtja dhe administrimi i serverit në Kolegjin “Pjetër Budi”
 • Mirëmbajtja e ueb faqës
 • Mirëmbajtja dhe administrimi i bazës së të dhënave në Kolegjin “Pjetër Budi”
 • Mirëmbajtja e rrjetit të internetit dhe të kompjuterëve
 • Mirëmbajtja e sistemit të përgjithshëm informativë
 • Të bëjë njoftimin për çfarëdo parregullsie lidhur me punën ose pjesët e sistemit informatik
 • Mirëmbanë shërbimet e bibliotekës për studentët
 • Pranon dhe bënë klasifikimin e fondit të librave
 • Mban kartotekën mbi evidencën e librave dhe huazon materialin e bibliotekës për studentët
 • Përgatit planin për buxhetin e bibliotekës lidhur me blerjen e librave si dhe të materialit tjetër bibliotekar
 • Krijon rrjetin me bibliotekat përkatëse të Kosovës dhe jashtë saj, me qëllim që biblioteka qe Kolegji të arrijë të sigurojë materialet dhe publikimet më të reja shkencore dhe hulumtuese
 • Siguron themelimin e bazës së të dhënave të bibliotekës dhe mirëmbanë bazën e të dhënave

Studimet

Lajmet e fundit