ZYRA E IT DHE LIBRARIA

Përgjegjësitë e zyrës së IT-ës në Kolegjin “Pjetër Budi”, janë:

 • Mirëmbajtja dhe administrimi i serverit në Kolegjin “Pjetër Budi
 • Mirëmbajtja dhe administrimi i bazës së të dhënave në Kolegjin “Pjetër Budi
 • Mirëmbajtja e rrjetit të internetit dhe të kompjuterëve
 • Mirëmbajtja e sistemit të përgjithshëm informative
 • Të bëjë njoftimin për çfarëdo parregullsie lidhur me punën ose pjesët e sistemit informatikë
 • Mirëmban shërbimet e bibliotekës për studentët
 • Pranon dhe bënë klasifikimin e fondit të librave
 • Mban kartotekën mbi evidencën e librave dhe huazon materialin e bibliotekës për studentët
 • Përgatit planin për buxhetin e bibliotekës lidhur me blerjen e librave si dhe të materialit tjetër bibliotekar
 • Krijon rrjetin me bibliotekat përkatëse të Kosovës dhe jashtë saj, me qëllim që biblioteka qe Kolegji të arrijë të sigurojë materialet dhe publikimet më të reja shkencore dhe hulumtuese
 • Siguron themelimin e bazës së të dhënave të bibliotekës dhe mirëmban bazën e të dhënave