Kolegji Pjetër Budi

HISTORIA E KOLEGJIT

Kolegji “Pjetër Budi”

Kolegji “Pjetër Budi” është themeluar në vitin 2005 me vendim të Bordit Drejtues të Institutit për Studime në mbledhjen e mbajtur më datë 15.04.2005 në bazë të Ligjit mbi Arsimin e Lartë (Ligji 2003/14 të datës 17.07.2003 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2013 të datës 17.07.2003, për licencimin dhe regjistrimin e bartësit privat të arsimit të lartë në Kosovë. I njejti është licencuar në vitin 2006 dhe në vendim të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), vendimi Nr. 494/02-1, me datë 10.04.2006.

Në bazë të vendimit të MASHT-it, vendimi Nr. 586/02-1, me datë 09.05.2007 është licencuar për periudhë pesë(5) vjeçare. Kolegji “Pjetër Budi”, Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) është akredituar në korrik të vitit 2009, si Kolegj për Studime i Shkencave Aplikative – Organizative.

Me 07.07.2013 Kolegji “Pjetër Budi” mori akreditim institucional, vendimi nr. 510/13 për periudhë tri(3) vjeçare, 01.10.2013-30.09.2016 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës.

Kolegji “Pjetër Budi” aktualisht në nivelin BA dhe MA ofron këto programe për studime:

· Doganë dhe Shpedicion (BA)

· Menaxhment me specializim në: Menaxhment i Përgjitshëm, Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë (MA)