Kolegji Pjeter Budi

Kolegji Pjetër Budi është themeluar më vitin 2005 me vendim të Bordit Drejtues të Institutit për Studime në mbledhjen e mbajtur më datë 15.04.2005 në bazë të Ligjit mbi Arsimin e Lartë (Ligji 2003/14 të datës 17.07.2003 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2013 të datës 17.07.2003, për licencimin dhe regjistrimin e bartësit privat të arsimit të lartë në Kosovë. I njëjti është licencuar në vitin 2006 dhe ne vendim të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), vendimi Nr. 494/02-1, datë 10.04.20061 . Në bazë të vendimit të MASHT-it, vendimi Nr. 586/02-1, datë 09.05.2007 është licencuar për periudhë 5 vjeçare2 . Kolegji Pjetër Budi”, Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) “Pjetër Budi” është akredituar në korrik të vitit 2009, si Kolegj për Studime i Shkencave Aplikative – Organizative. Me 07.07.2013 Kolegji Pjeter Budi mori akreditim inctitucional, vendimi nr. 510/13 për periudhë tri vjecare, 01.10.2013-30.09.2016 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Aktualisht në nivelin BA dhe MA Kolegji ofron këto programe studimore:

· Dogana dhe Shpedicion (BA)

· Menaxhment me specializim në: Menaxhment, Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Menaxhim i Sigurimeve dhe Menaxhment i përgjithshëm (MA)