Kolegji Pjetër Budi

ZYRA PËR SHËRBIMIN E STUDENTËVE DHE ZHVILLIMIN E KARRIERËS

Zyra e sherbimit të studentëve dhe zhvillim të karrierës kujdeset per efikasitetin e sherbimeve studentore, ashtu qe:

 • Ne bashkepunim me Prorektorin për mësim percakton orarin e ligjeratave, ushtrimeve, konsultimeve, kollokuiumeve dhe provimeve per studentë
 • Organizon punet ne mes te administrates dhe stafit akademik te Kolegjit lidhur me procesin mesimor
 • Kujdeset per protokollin e adiministrates
 • Mbikqyre dhe jep pergjegjesi per punen e zyrtareve administrativ
 • Siguron që komunikimi ne mes te sherbimit administrativ dhe studenteve t’i pergjigjet etikes njerezore dhe profesionale
 • Ndihmon në lokalizimin e kërkimit shkencor dhe të temave për mbrojtjen e diplomave nga mjedisi i biznesit, në mënyrë që të krijojë kontakte midis këtyre dy sferave (arsimit dhe industrisë)
 • Zhvillon kontakte të ngushta me komunitetin e biznesit, duke ndjekur zhvillimet e fundit në tregun e punës dhe zhvilluar programet e kurrikulave në referim të fushave të ndryshme të studimit
 • Mbledh informacion për studentët e diplomuar-Alumni
 • Mbledh informacion për të gjetur mënyra efikase që studentët të nisin një karrierë në profesionin e tyre
 • Organizon trajnime për hartimin e CV-ve profesionale dhe letrave motivuese, të cilat pasqyrojnë aftësitë dhe eksperiencën e studentit
 • Ofron këshilla profesionale për të realizuar intervista të suksesshme
 • Ofron mundësinë e njohjes së pozitave të lira të punës, të cilat janë në disponim për studentët.
 • Ben regjistrimin e studenteve te pranuar per çdo vit akademik
 • Regjistron dhe perditeson te dhenat e studenteve te Kolegjit ne programin – bazen e te dhenave
 • Verifikon dosjet e studenteve te cilet i nenshtrohen procedurave te diplomimit
 • Pajis studentet me dokumente dhe certifikata te nevojshme sipas kerkesave te studenteve si dhe i leshon te njejtat me rastin e diplomimit te tyre
 • Protokollon dhe arkivon rezultatet e afateve te provimeve
 • Kryen pune te tjera tekniko-administrative varesisht kerkesave te menaxhmentit.

KLIKO PËR TË SHKARKUAR – CV

Studimet

Lajmet e fundit