Kolegji Pjetër Budi

Në hulumtimin e organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”, në pyetjen “A keni njohuri të mjaftueshme kompjuterike dhe aftësi për IT për t’u kyçur në mësimin online?”, del se: 58% e maturantëve mendojnë se kanë aftësi të shkëlqyeshme për t’u kyqur në mësimet e tyre online, 19% e respodentëve mendojnë që kanë aftësi shumë të mira, dhe 19% aftësi të mira per t’u kyqur online, ndersa 3% aftësi të mjaftueshme dhe vetëm 1% kanë aftësi të dobëta per t’u kyqur online