Loading

Kategori: Aktivitete

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020.

Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19.

Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ .

Me qëllim të parandalimit të pandemisë Covid -19, luten të gjithë studentët që ti respektojnë masat Anti-Covid, gjegjësisht, ruajtja e distancës sociale dhe mbajtja e maskave. Shfrytëzojmë rastin të ju urojmë fillimin e vitit të ri Akademik, duke uruar që ky vit të jetë sa më i mbarë!

Share this:

Rektor i Kolegjit “Pjeter Budi” u emërua Prof.Ass.Dr.Artan HAZIRI.

Në mbledhjen e Bordit Drejtues të mbajtur më datë 01.10.2020, Rektor i Kolegjit “Pjeter Budi” u emërua Prof.Ass.Dr.Artan HAZIRI.

Artan Haziri ka lindur më 06.06.1980, në Klinë, prej disa vitesh jeton dhe vepron në Prishtinë.
Studimet bazike dhe masterin i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës. Numëron shumë mirënjohje për punët që ka kryer në institucionet ku ka punuar si dhe ka përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit, ekonomisë dhe në funksione tjera menaxheriale.
Rektori, Prof.Ass.Dr.Artan Haziri, synon të vazhdoj rrugëtimin e Kolegjit “Pjeter Budi” drejt të qenurit Kolegj model në rajon dhe më gjerë.

Share this:

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë:

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:

 1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë.

2. Të ketë përvojë të dëshmuar menaxhuese.

Procedura e perzgjedhjes:

 • Konkurrimi për postin e rektorit është i hapur për kandidatët e brendshëm dhe të jashtëm
 • Rektorin e zgjedh Bordi drejtues nga lista e kandidatëve të propozuar nga Komisioni profesional prej tre (3) anëtareve të cilin komision e formon Senati akademik. Komisioni profesional ka për detyrë që të verifikoj nëse kandidatët e paraqitur për pozitën e rektorit i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs.
 • Rektori zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Bordit drejtues (4 vota) në pajtim me dispozitat e këtij Statuti. Në rast se asnjë kandidat nuk fiton këtë shumicë në radhën e parë të votimit, atëherë dy kandidatët me numrin më të madh të votave kualifikohen në votimin e dytë. Nëse asnjëri nga dy kandidatët nuk fiton shumicën tri herë radhazi, procedura e zgjedhjes përsëritet nga fillimi, siç është paraparë në Statut.
 • Votimi për zgjedhjen e rektorit bëhet me vota të fshehta.
 • Emërimi i rektorit bëhet për një periudhë prej dy ose katër vitesh, me mundësi të rizgjedhjes.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Biografia (CV),
 • Dokument identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës)
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake,
 • Përmbledhjen e përvojës akademike (në mësimdhënie, kërkime shkencore, krijimtari artistike) dhe përvojën menaxheriale,

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për pozitën e Rektorit, do bëhet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen Online në: [email protected]

Konkursi mbetet i hapur nga data 24.09.2020 deri me 29.09.2020 ora 15:00.

Share this:

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë:

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KOLEGJI “PJETËR BUDI”

– 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë

– 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim

Kushtet për aplikim:

Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të stafit akademik janë të parapara me ligjin e arsimit të lartë (Ligji nr, 04/L-037), me Rregulloret dhe  Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”.

Të drejtë konkurrimi për pozitën e Mësimdhënësit kanë vetëm ata që kanë gradën Doktor Shkence – PhD.

 • Përvojë të suksesshme në mësimdhënie, hulumtimit dhe praktikës profesionale së paku 3 vite (bashkëngjit referencën).
 • Diplomë Doktorature, ekuivalente me niveli e 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe vendimi mbi nostrifikimin nga MASHT nëse grada është fituar jashtë Republikës së Kosovës.
 • Publikime tё artikujve në revista, dhe forma tjera të shkrimeve akademike të publikuara nëpër revista ndërkombëtare. Sё paku 1 publikim nё revistat shkencore me impakt faktor >0 të indeksuara në databaza me renome (Kriteri sipas UA i MASHT_01/2018),
 • Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për pozitën Zyrtar për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim përparësi kanë kandidatët me gradën Doktor Shkence – PhD.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesa për aplikim (e hartuar nga aplikuesi),
 • Biografia (CV),
 • Dokument Identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes dhe statusit martesor (në rast se i/e martuar),
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës),
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake (në rast se kandidati e ka),
 • Lista e publikimeve shkencore me linqet e publikimeve,
 • Dëshmitë për publikime,
 • Dëshmitë për pjesëmarrje aktive dhe pasive në konferenca vendore dhe ndërkombëtare,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në projekte të ndryshme,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në trajnime të ndryshme,
 • Dokumente të tjera që përkojnë me kërkesat për thirrjen për të cilën aplikoni.
 • Dorëzimi i dokumentacionit:
 • Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik, do kthehet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen në email: [email protected], duke filluar nga data 30.07.2020 deri më datë 14.08.2020.

Shkarko konkusin

Share this:

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

Si institucion i Arsimit të Lartë, Kolegji “Pjetër Budi” u themelua me 20 Maj 2005. Ky institucion cilësor u themelua me qëllim për t’i shërbyer vendit me arsim cilësor në mbështetje të të rinjëve, në zhvillim të aftësive të tyre shkencore, duke i përgaditë studentët për jetën, për punë profesionale, për të jetuar brenda një familje dhe brenda një komuniteti dhe për të qenë pjesë në mënyrë efektive në procesin zhvillimor dhe demokratik të shoqërisë dhe në hap me ndryshimet botërore.Përveç sigurisë të një niveli të lartë të studimit NE krenohemi me fleksibilitetin akademik, pavarsinë akademike-krijuese të stafit dhe studentëve, mendimin kritikë dhe mbështetjen e jashtëzakonshme në ndihmë të të gjithë studentëve dhe ish-studentëve tanë në mbarë botën ku ata jetojnë dhe punojnë në profesionet e tyre të marrura gjatë studimeve në drejtimet zhvillimore të cilat i ka ofruar dhe i ofron Kolegji “Pjetër Budi” gjatë 15 viteve të punës.Historikui i shkurt i Kolegjit “Pjetër Budi”Pas licencimit nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Kolegji “Pjetër Budi” filloi veprimtarinë e vet në vitin akademik 2005/2006 me drejtimin Doganë dhe Shpedicion dhe për t’u zgjeruar viteve në vazhdim me programe akademike tjera, si Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Sigurime, Administrim Biznesi, Juridik, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhim i Marketingut dhe Banka – Kontroll Financiar në Baçelor, Doganë & Shpedicion, Menaxhment, Menaxhim i Sigurimeve, Menaxhim i Turizmit & Hotelerisë në nivelin Master dhe shkollimin profesional në Teknologji Informative.Gjatë kësaj periudhe kohore të punës akademike e shkencore, Kolegji “Pjetër Budi” ia ka dalë të bëhet lider në fushën e arsimit universitar – me programe zhvillimore unike, me staf akademik të fushës dhe me studentë të përgatitur për tregun e punës.Për gjatë viteve të funksionimit, Kolegji “Pjetër Budi” i’a ka dalë të bëhet qendër e rëndësishme e zhvillimeve akademike, shkencore e shoqërore.

Share this:

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Gjendja e jashtëzakonshme nga pandemia COVIT-19 që po mbretëron në të gjithë botën e ka bërë të domosdoshëm transformimin e mësimdhënies nga ajo klasike në mësimdhënie online.
Kolegji “Pjetë Budi”  vazhdimisht që nga viti 2008 e ka promovuar dhe nxitur digjitalizimi e shërbimit studentor dhe procesin mësimor
nëpërmjet platformave të qasshme komerciale online të zhvilluara nga vet institucioni, siç janë: Sistemi SITOS, Sistemi i Shërbimit Administrativ të Studentëvë dhe Biblotekat Online që jan në shërbim të stafit dhe studentëve.
Me gjendjen e krijuar që nga 13, Marsi Kolegji “Pjetër Budi” me përvojën e krijuar paraprakisht, me kapacitet të plotë po u ofron studentëve edhe mësimdhënien ONLINE si dhe shërbime cilësore akademike edhe administrative.
Studentët masivisht i janë bashkëngjitur kësaj mënyre të mësimdhënies. në të gjitha lëndët dhe programet studimore që zhvillohen në bazë të orarit paraprak. Kalimi në mësimdhënien online të sinkronizuar u realizua menjëherë vetëm disa orë pas vendimit të Qeverisë për ndërprerjen e punës të institucioneve mësimore.
Ky proces është i dyanshëm i studentëve dhe profesorëve që realizojnë aktivitete virtuale të sinkronizuara në distancë duke përdoret platforma, ZOOM, ndërsa profesorët secilin studentë e kontaktojnë nëpërmjet këtij sistemi, ku hapet nyja online për ligjëratat kurse për testim po perdoret platforma Google classroom.
Një arritje e nevojshme është se po realizohet me sukses plani dhe programi mësimor, pa krijuar asnjë problematikë dhe duke realizuar procesin e mësimdhënies, mësimnxënies dhe monitorimit online në kohë reale

Share this:

COVID 19

Simptomat

Simptomat më të zakonshme të Koronavirusit janë ethet, lodhja dhe kolla e thatë. Disa pacientë mund të kenë edhe dhimbje fyti, zënie të hundës, rrjedhje hundësh ose barkqitje.

Këto simptoma janë zakonisht të lehta dhe fillojnë gradualisht. Disa njerëz infektohen, por nuk shfaqin ndonjë simptomë. Shumica e njerëzve (rreth 80%) shërohen nga sëmundja pa pasur nevojë për trajtim të veçantë.

Rreth 1 nga çdo 6 persona që preken nga Koronavirusi sëmuren rëndë dhe kanë vështirësi në frymëmarrje. Njerëzit e moshuar dhe ata me probleme kronike mjekësore, si presioni i lartë i gjakut, problemet e zemrës ose diabeti, kanë më shumë mundësi të marrin sëmundje serioze.

Personat me ethe, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje duhet të kërkojnë kujdes mjekësor.

Masat për Parandalim

Ruajeni shëndetin tuaj dhe mbroni të tjerët duke bërë kështu:

 • Lani duart e juaja sa më shpesh – Pastroni rregullisht dhe tërësisht duart tuaja me një larës të bazuar në alkool ose lani ato me sapun dhe ujë
 • Mbani distancë nga të tjerët – Mbani sëpaku 1,5 metër distancë ndërmjet jush dhe personat tjerë..
 • Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës, Prej aty, virusi hyn në trupin tuaj dhe mund të sëmureni.
 • Mbuloni gojën dhe hundën me bërryl ose faculeta kur kolliteni ose teshtini. Pastaj hidhni menjëherë faculetën e përdorur në kosh të mbyllur. Pikat e shpërndajnë virusin COVID-19.
 • Nëse keni ethe, kollë, dhe vështirësi në frymëmarrje, kërkoni kujdes mjeksor sa më shpejtë

Lajmërohuni

Lajmërohuni në numrin 038 200 80 800 në qoftë se keni ndonjë nga simptomat e lartpërmendura.

#rriNshpi

Share this:

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga organizata ndërkombëtare e Cilësisë, Quality Assurance in Albania

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga organizata ndërkombëtare e Cilësisë, Quality Assurance in Albania me qendër në Strasburg, mbajtur më,11, 12, dhe 13 Qershor, në Universitetin Polis, në Tiranë.

Ky projekt është bashkë-financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian. Në këtë trajnim morën pjesë kolegje dhe universitete nga Gjenova, Parisi, Bukureshti, disa Institucione Private të Arsimit të Lartë nga Shqipëria si dhe Kolegji “Pjetër Budi”.
Kolegji “Pjetër Budi” në këtë trajnim ka marrë pjesë në cilësinë e trajnuesit ku ka prezantuar para një grupi të madh të kolegjeve dhe universiteteve metodat e përdoruara tash e sa vite në:
1. “Përshtatjen e Menaxhimit, stilit mësimdhënës dhe të nxënit, teknikat e aplikuara në ambiente të ndryshueshme”;
2. “Ofrimin e shërbimeve mbështetëse, rolin mbështetës dhe stafin administrativ”;
3. “Motivimim e studentëve, vetë reflektimin dhe angazhimin e tyre në procesin mësimor”.
Trajnimi është ndërlidhur me shërbimet E-learning, E-Service, Sitos, përmes të cilave stafi administrativ dhe ai akademik i Kolegjit “Pjetër Budi” është më i shpejtë në shërbimet e tij ndaj studentëve dhe më efektiv në përmbushjen e detyrave të tij. Prezantimi i Kolegjit “Pjetër Budi” u përcoll me interesim të madh nga pjesëmarrësit, duke dëshmuar se Kolegji “Pjetër Budi” viteve të fundit ka zhvilluar politika të sukseshme të menaxhimit prej të cilave mund të përfitojnë edhe kolegjet e universitetet e Shqipërisë dhe të rajonit.

Kolegji “PjetërBudi”, në këtë trajnim u përfaqësua nga Menaxheri i Përgjithshëm, z.Fitim Maçani dhe Profesori Nuhi Bllac

Share this:

Zyrtarë të EULEX-it mbajtën ligjëratë në kolegjin “ Pjetër Budi”

Robert Schofield dhe Gareth Reed, zyrtarë të EULEX-it, nga sektori i këshillimit doganor, mbajtën të hënën një ligjëratë për studentët e drejtimit Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”.
Ata ndër të tjera folën për punën e EULEX-it në Doganë dhe menaxhimin e kufijve. Gjatë kësaj ligjërate u dhanë edhe shembuj konkretë lidhur me vlerësimin e riskut dhe me metodat dhe aparatet e ndryshme që përdoren për detektim.
Gareth Reed është këshilltar për Vlerësimin e Rreziqeve Doganore në EULEX, kurse Robert Schofield këshilltar për Hetimet Doganore.
Kjo ligjëratë e ekspertëve të EULEX-it është vazhdim i ciklit të ligjëratave të këtij misioni që po mbahen me studentët e Doganës dhe Shpedicionit, e që do të vazhdojnë edhe në muajt e ardhshëm.

Share this:

U mbajt turniri në bowling

Hamdi Krasniqi, absolvent i drejtimit Doganë dhe Shpedicion është shpallur fitues i turnirit të bowlingut të Kolegjit “Pjetër Budi”, i cili u mbajt të hënën, më 24 qershor, në Prishtinë. Në vendin e dytë, ndërkaq, u rendit kryetari i Organizatës Studentore të “Pjetër Budit”, Ludvik Kërquku, po ashtu absolvent i drejtimit Doganë dhe Shpedicion.
Turniri tashmë tradicional është organizuar në kuadër të manifestimit Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/