Loading

Etiketë: Aktivitete

Doli nga shtypi numri i ri i revistës shkencore “Logos”

Ka dalë nga shtypi numri i ri, i gjashti me radhë, i revistës shkencore të Kolegjit “Pjetër Budi”, “Logos”. Revista përmban punime, në gjuhën shqipe dhe angleze, të cilat janë prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja të punës”, organizuar nga “Pjetër Budi” muajin e kaluar. Punimet shkencore të prezantuara trajtojnë aspekte të ndryshme të lidhura me temën bosht – që nga roli i teknologjisë informative në zhvillim dhe punësim, menaxhimi strategjik i resurseve njerëzore dhe zhvillimi e ngritja e performancës së ndërmarrjeve publike, deri te ndikimi i ligjit në gjenerimin e vendeve të punës. Konferenca shkencore ndërkombëtare e Kolegjit “Pjetër Budi” është tradicionale dhe sivjet është organizuar në dhjetëvjetorin e punës akademike dhe shkencore të këtij institucioni. Me këtë rast është botuar edhe ky numër i revistës shkencore “Logos”.

 

Share this:

“LOGOS” sërish në duart tuaja

Kolegji “Pjetër Budi” nxori numrin e dytë të revistës shkencore “LOGOS”.
Ky numër i revistës përqëndrohet kryesisht në fushën e bankave, sigurimeve dhe të turizmit e hotelerisë.
Revista nr.2 Logos 2009 gjithashtu përmban transkriptin e Konferencës rajonale “Liberalizimin e tregut të sigurimeve në kontekstin e politikave dhe të legjislacionit të BE-së”, të organizuar nga Instituti i Shkencave Organizative “Pjetër Budi”.

Share this:

Revista Logos, numri i parë

Numri i parë i revistës shkencore “LOGOS” është një përmbledhje e aktivitetevehulumtuese, si të autorëve të angazhuar në Universitetin “Pjetër Budi” e po ashtu edhetë autorëve mysafirë, të cilët kontribuanme punimet e tyre shkencore.
Shpresojmë se“LOGOS” do të jetë një ndihmesë për shoqërinë dhe do t’i hyjë në përdorim audiencës së gjerë.

Logos

Share this:

Publikohet numri 5 i “Logos-it”

Prishtinë, dhjetor – 2012:  Ka dalë nga shtypi numri më i ri, i pesti me radhë i revistës shkencore të Kolegjit Universitar “Pjetër Budi” – “LOGOS”.
Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë dhe shumica e punimeve të përfshira në të janë prezantuar në konferencën “Trendet në zhvillimin e turizmit dhe hotelerisë”, organizuar në vazhdën e kontributit shkencor dhe akademik të Kolegjit Universitar “Pjetër Budi”.
Revista përfshin punime që prezantojnë harmonizimin e rregullativës ligjore në përputhje me trendet bashkëkohore në tregun turistik, pastaj barrierat kufitare që ndikojnë në zhvillimin e turizmit tranzitor në Ballkan dhe kontrollet dhe sanksionet për turizmin. Po ashtu, revista përfshin edhe punime shkecore për turizmin alternativ, si domosdoshmëri për një zhvillim të qëndrueshëm, e-Turizmin, produktin e integruar turistik si kusht për zhvillimin e turizmit në regjione, faktorët që ndikojnë në turizmin shqiptar, tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë në fushën e turizmit dhe infrastrukturën turistike në Kosovë.

Share this:

Doli “LOGOS” katër

Prishtinë, dhjetor – 2012: Ka dalë nga shtypi numri më i ri, i katërti me radhë i revistës shkencore të Kolegjit  “Pjetër Budi” – “LOGOS”.

Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë dhe shumica e punimeve të përfshira në të janë prezantuar në konferencën “Trendet në zhvillimin e turizmit dhe hotelerisë”, organizuar në vazhdën e kontributit shkencor dhe akademik të Kolegjit “Pjetër Budi”.
Revista përfshin punime që prezantojnë harmonizimin e rregullativës ligjore në përputhje me trendet bashkëkohore në tregun turistik, pastaj barrierat kufitare që ndikojnë në zhvillimin e turizmit tranzitor në Ballkan dhe kontrollet dhe sanksionet për turizmin. Po ashtu, revista përfshin edhe punime shkecore për turizmin alternativ, si domosdoshmëri për një zhvillim të qëndrueshëm, e-Turizmin, produktin e integruar turistik si kusht për zhvillimin e turizmit në regjione, faktorët që ndikojnë në turizmin shqiptar, tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë në fushën e turizmit dhe infrastrukturën turistike në Kosovë.

Logos 4

Share this:

“LOGOS” trajton tema nga tri fusha

Prishtinë, 2010 – Instituti për Studime i Shkencave Organizative – Aplikative “Pjetër Budi” nxori numrin e tretë të revistës shkencore “LOGOS”.
Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë, administartës publike dhe banka e sigurime.
Revista Logos 3 gjithashtu përmban disa nga punimet e prezantuara në tryezën “Administrata publike dhe sfidat e reformimit të saj” organizuar nga Instituti “Pjetër Budi” në Prishtinë.

Share this:

Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin e “PJETËR BUDIT”

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ në Kosovë, Remzije Istrefi ka mbajtur një prezantim për studentët, stafin akademik dhe stafin menaxherial të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë prezantimit, Istrefi është fokusuar në mundësitë që programi Erasmus+ ofron në komponentat kyçe, si ngritja e kapaciteve institucionale, mobiliteti i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe partneritetet strategjike.

Programi Erasmus+ ka për qëllim ngritjen e aftësive, punësimit, si dhe modernizimin e arsmimit, praktikës profesionale dhe aktiviteteve të të rinjve. Erasmus+ mbështet bashkëpunimet transnacionale në mes të arsimit, praktikës profesionale, po ashtu edhe institucioneve dhe organizatave rinore, që të nxisin bashkëpunimet dhe ndërlidhjen e botërave të arsimit dhe të punës. Erasmus+ bashkon në një ombrellë të vetme shtatë programet e mëparshme arsimore të BE-së në fushën e arsimit, praktikës profesionale dhe rinisë. Më shumë informata rreth Programit Erasmus+ gjenden në linkun https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

Share this:

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e hulumtues të fushave të ndryshme, të cilët me punimet shkencore do të kontribuojnë që vendimmarrësit të kuptojnë sa më mirë lidhjen ndërmjet zhvillimit ekonomik dhetregut të punës. Në këtë mënyrë do të mund të rritej numri i vendeve të punës dhe përqindja e punësimit.

 

Në këtë link e gjeni thirrjen për aplikim: thirrje per aplikim

Share this:

Pjesëmarrësit e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare

SESIONI I PARË

Ekonomi, Financa dhe Administrim Biznesi

1.      Endri Papajorgji

Privatizimi në Shqipëri si themel i integrimit në BE

Privatization in Albania as the foundation of integration in EU

2.     Sofronija MiladinoskiSanja NikolicJelena Tast

Qarkullimi ndërkombëtar i kapitalit gjatë krizës post financiare: implikacionet dhe ndryshimi

International capital flows in the post- global financial crises period: implications and changes

3.    Sherif Gashi

Roli i bankave në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik në Kosovë

The role of banks in the developement of small and medium enterprises in Kosovo and its impact in the economic developement

 

4.      Katerina Angelevska-Najdeska, Elena Angelevska-Skeparoska

Etika në marketing dhe përgjegjësia shoqërore – faktorë të rëndësishëm për biznes të suksesshëm

Marketing Ethics and Social Responsibility-Important Factors for Successful Business

5.      Vasko Cuculeski, Nako Tashkov

Aplikimet e matjeve në strategjitë për marketing

The Appliance of Benchmarking in the Strategy of Marketing

6.      Faruk Belegu

Zhvillimi teknologjik nga aspekti i ekonomise teknologjike

Technology development in a context of technology of economics

7.      Aferdita Qekaj

Aplikimi i sistemit informativ gjeografik “GIS” në ndihmë të shërbimit policor

Appliance of the geographical information system GIS in Kosovo Police

8.      Ardian K. Retkoceri

Fuqia e lirë punëtore në Kosovë

Cheap Labor Force in Kosovo

 

SESIONI I DYTË

Doganë, Shpedicion, Politikë Fiskale dhe Tregti Ndërkombëtare

1.      Ivica Smiljkovski, Nada Petruseva, Danijela Smilevska

Taksimi i dyfishtë dhe taxa nga të hyrat personale: Rasti i Maqedonisë

Double Taxation and Personal Income Tax, the case of Republic of Macedonia

 

2.      Ismajl Mehmeti, Naim Kamberaj

Tregu ndërkombëtar dhe zhvillimi ekonomik i vendit

International Market and Economic Development of the Country

3.      Jeton Vokshi

 ICC INCOTERMS 2010 –  si standard modern integrues, aplikimi i drejtë- mundësi për zhvillimin ekonomik.

ICC “INCOTERMS 2010” a Modern integrating standard, its right application is a possibility for economic development

4.      Shkëlqesa Ibrahimi Çitaku

Masat ndërkombëtare kundër pastrimit të parasë dhe lidhja me evazionin fiskal – Kosova
International measures against money laundering, relations with fiscal evasion – Kosovo

5.      Lulzim Shabani, Ilir Bytyçi

Aplikimi i sistemeve moderne të informacionit në dogana dhe proceset integruese.

The application of modern information systems in customs and integration processes

6.      Sabri Klaiqi

Zonat e lira Ekonomike mundësi për një Zhvillim Ekonomik të Vendit

Free Economic Zones – an opportunity to country’s economic development

7.      Flamur Bunjaku

Investimet e huaja direkte si aset anëtarësimi në BE

FDI Inwards as an Asset to Joining EU

SESIONI I TRETË

Studime të drejtësisë

1.      Makbule Çeço

Reforma Administrative Territoriale në Shqipëri, faktor dhe sfidë në rrugën e konsolidimit të demokracisë dhe integrimit në BE.

Territorial Administrative Reform in Albania, a Challenge Factor in the Path of Consolidating Democracy Towards EU Integration

2.      Radovan Çela,  Ervis Çela,

Kontratat ndërkombëtare:  Rregullat që rregullojnë transaksionet e shitjes së mallrave

International Contracts: Rules governing international transactions of sale of goods

 

3.      Zlate Dimovski, Bojan Jovcevski, Ice Ilijevski

Forcimi i rendit dhe ligjit ; Llogaridhënia dhe përgjegjësia institucionale

Strengthening the Rule of Law and Accountability/Responsibility of Institutions

4.      Emira Kazazi, Ervis Çela,

Impakti i sovranitetit, konsideratat lidhur me të drejtat e njeriut dhe mos-ndërhyrjen mbi debatin lidhur me ndërhyrjen humanitare

The impact of Sovereignty, Non-intervention and Human Rights Considerations on the Debate Concerning Humanitarian Intervention

5.      Berat Aqifi, Sasha Dukoski

Kodifikimi i të drejtës Evropiane Kontraktuese

Codification of European Treaties Right

6.      Dhorina Theodhori

Trafikimin e narkotikëve

Drug trafficking

7.      Ilirjan CUKAJ, Lirime CUKAJ

Pozita dhe roli i shqiptarëve nëMal tëZi

Position and the role of Albanians in Montenegro

8.      Matteo Sabini

Fokusi në procesin e integrimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë

A focus on Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo European Integration Process

9.      Dhurata Milori

Lufta kundër korrupsionit n sistemin e gjyqësisë në Shqipëri

The fight against corruption in the Albanian  justice system

10.  Ardian Elezi

Dimensionet e politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes Evropiane . Mes objektivave të mbrojtjes civile dhe aftësive ushtarake.

The European common defense Policy and security dimensions.  Between  the civilian defense  goals  and objectives  as well as military capabilities.

11.  Arbresha Zogjani

Mbrojtja e Veprës Muzikore si e Drejte Autoriale –  Rasti  Kosovë

Protection of Musical work as Copyright: Kosovo Case

12.  Alban Krasniqi

Mbrojtja Kushtetuese e të Drejtave të Njeriut në Kosovë dhe  Roli i Gjykatës Kushtetuese në këtë Mbrojtje”

Constitutional protection of the human rights and the role of the Constitutional Court

13.  Shkodran Ismaili

Bashkëpunimi rajonal në procesin eurointegues

Regional cooperation in euro-integration process

SESIONI I KATËRT

Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë

1.      Dr. Merime Mustafi, Mr.sc.Rukije Ibraimi

Lumi Drini i Zi, burimet dhe masat e nevojshme për mbrojtjen e këtij lumi

River Drini i Zi, Necessary Sources and Measures Mass for Protection of this River

2.      Zija Zimeri, Ejup Abdullahu

Vlerat e rëndësishme antropogjene të turizmit komplementar

The important values of the anthropogenic complementary tourism

3.      Manjola Xhahysa, Bledar Striniqi

Rëndësia e Promovimit tëTurizmit nëZonat Malore Ndërkufitare tëShqipërisëme Vendet e Rajonit, nëKuadër tëIntegrimit Europian

The role of the tourism promotion in a rural and cross border areas of Albania with other countries in the region – European Integration context

4.      Hysen Sogojeva

Aktivitetet promovuese tëqytetit tëPrishtinës, njërealitet për zhvillimin e turizmit

Promotional activities in the city of Prishtina, a reality for tourism development

5.      ZoranFilipovski, SretenMiladinoski,  Dori Pavloska Georgieska

Bashkëpunimi rajonal si mjet për implementimi e shpejt të politikave migruese në Ballkanin Perëndimor

Regional cooperation as a tool for rapid implementation of the migration policy of the Western Balkan

 

 

 

 

Share this:

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”
I ka përmbyllur punimet në Kolegjin “Pjetër Budi” konferenca shkencore ndërkombëtare
 ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Më se 50 studiues nga vendi dhe rajoni u paraqitën me kumtesat e tyre shkencore në temat e konferencës, si zhvillimi i doganave dhe shpedicioneve në perspektivën e integrimeve evropiane, zhvillimi i biznesit, turizmit, hotelerisë, industrisë së sigurimeve etj. Po ashtu, studiuesit referuan edhe për tema si investimet e huaja, zhvillimi i resurseve njerëzore, legjislacioni i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe i BE-së, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, transparenca, dialogu dhe bashkëpunimi rajonal, politikat migruese, liberalizimi i vizave, procesi i riatdhesimit etj.
Në hapje të konferencës, pjesëmarrësit i përshëndetën Ministri në detyrë i Tregtisë dhe Industrisë, Bernard Nikaj, Zëvendësministri në detyrë i Integrimeve Evropiane, Gëzim Kasapolli dhe Sekretar i Parë i Ambasadës së Shqipërisë në Kosovë, Brunoi Rexhaj. Nikaj u kryesisht u fokusua në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA) dhe përfitimet e qytetarëve të Kosovës nga ajo. “Negocimi i MSA’së ndikon edhe në rritjen e investimeve të huaja. Kosova e ka negociuar këtë marrëveshje duke u bazuar plotësisht në kapacitetet e veta”, tha ai.
Kurse, Kasapolli tha se Kosova ka dhënë dëshmi të qarta se është serioze në procesin e integrimit në BE. Ai foli edhe për procesin e liberalizimit të vizave dhe theksoi se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet. “Koha e migrimit jo të rregullt dhe azilit ka kaluar. Kosova tash është vend i sigurt, me zhvillim gradual ekonomik dhe perspektivë evropiane”, theksoi ai.
Rexhaj, ndërkaq, u shpreh se rruga e Shqipërisë dhe e Kosovës është e përbashkët drejt Intergimeve Evropiane, “Edhe pse Shqipëria është disa faza më të avancuara sa i përket integrimit, sërisht rruga e dy vendeve tona drejtë BE-së, është një trend i përbashkët që në një të ardhme të afërt të jemi bashkarisht pjesë e familjes së madhe evropiane” theksoi ai.. Me rastin e hapjes së konferencës, Nuhi Rexhepi, Dekan i Kolegjit “Pjetër Budi”, theksoi se puna kërkimore –shkencore ka qenë gjithmonë një ndër synimet më të rëndësishme të këtij institucioni, duke shndërruar atë, krahas punës mësimore, në një qendër të rëndësishme hulumtuese në fushat që mbulon (Dogana, Turizëm, Administrim Biznesi dhe Sigurime).
Kjo konferencë shkencore ndërkombëtare, tashmë tradicionale, organizohet në kuadër të aktivitetit shkencor-hulumtues të Kolegjit “Pjetër Budi”, me qëllim që studiuesve t’iu jepet mundësia që të kontribuojnë me punët e veta shkencore, ndërkaq opinioni të njihet me propozimet dhe zgjidhjet që kanë të bëjnë me shumë çështje, në perspektivën e integrimeve evropiane.

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/