Kolegji Pjetër Budi

SESIONI I PARË

Ekonomi, Financa dhe Administrim Biznesi

1.      Endri Papajorgji

Privatizimi në Shqipëri si themel i integrimit në BE

Privatization in Albania as the foundation of integration in EU

2.     Sofronija MiladinoskiSanja NikolicJelena Tast

Qarkullimi ndërkombëtar i kapitalit gjatë krizës post financiare: implikacionet dhe ndryshimi

International capital flows in the post- global financial crises period: implications and changes

3.    Sherif Gashi

Roli i bankave në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik në Kosovë

The role of banks in the developement of small and medium enterprises in Kosovo and its impact in the economic developement

 

4.      Katerina Angelevska-Najdeska, Elena Angelevska-Skeparoska

Etika në marketing dhe përgjegjësia shoqërore – faktorë të rëndësishëm për biznes të suksesshëm

Marketing Ethics and Social Responsibility-Important Factors for Successful Business

5.      Vasko Cuculeski, Nako Tashkov

Aplikimet e matjeve në strategjitë për marketing

The Appliance of Benchmarking in the Strategy of Marketing

6.      Faruk Belegu

Zhvillimi teknologjik nga aspekti i ekonomise teknologjike

Technology development in a context of technology of economics

7.      Aferdita Qekaj

Aplikimi i sistemit informativ gjeografik “GIS” në ndihmë të shërbimit policor

Appliance of the geographical information system GIS in Kosovo Police

8.      Ardian K. Retkoceri

Fuqia e lirë punëtore në Kosovë

Cheap Labor Force in Kosovo

 

SESIONI I DYTË

Doganë, Shpedicion, Politikë Fiskale dhe Tregti Ndërkombëtare

1.      Ivica Smiljkovski, Nada Petruseva, Danijela Smilevska

Taksimi i dyfishtë dhe taxa nga të hyrat personale: Rasti i Maqedonisë

Double Taxation and Personal Income Tax, the case of Republic of Macedonia

 

2.      Ismajl Mehmeti, Naim Kamberaj

Tregu ndërkombëtar dhe zhvillimi ekonomik i vendit

International Market and Economic Development of the Country

3.      Jeton Vokshi

 ICC INCOTERMS 2010 –  si standard modern integrues, aplikimi i drejtë- mundësi për zhvillimin ekonomik.

ICC “INCOTERMS 2010” a Modern integrating standard, its right application is a possibility for economic development

4.      Shkëlqesa Ibrahimi Çitaku

Masat ndërkombëtare kundër pastrimit të parasë dhe lidhja me evazionin fiskal – Kosova
International measures against money laundering, relations with fiscal evasion – Kosovo

5.      Lulzim Shabani, Ilir Bytyçi

Aplikimi i sistemeve moderne të informacionit në dogana dhe proceset integruese.

The application of modern information systems in customs and integration processes

6.      Sabri Klaiqi

Zonat e lira Ekonomike mundësi për një Zhvillim Ekonomik të Vendit

Free Economic Zones – an opportunity to country’s economic development

7.      Flamur Bunjaku

Investimet e huaja direkte si aset anëtarësimi në BE

FDI Inwards as an Asset to Joining EU

SESIONI I TRETË

Studime të drejtësisë

1.      Makbule Çeço

Reforma Administrative Territoriale në Shqipëri, faktor dhe sfidë në rrugën e konsolidimit të demokracisë dhe integrimit në BE.

Territorial Administrative Reform in Albania, a Challenge Factor in the Path of Consolidating Democracy Towards EU Integration

2.      Radovan Çela,  Ervis Çela,

Kontratat ndërkombëtare:  Rregullat që rregullojnë transaksionet e shitjes së mallrave

International Contracts: Rules governing international transactions of sale of goods

 

3.      Zlate Dimovski, Bojan Jovcevski, Ice Ilijevski

Forcimi i rendit dhe ligjit ; Llogaridhënia dhe përgjegjësia institucionale

Strengthening the Rule of Law and Accountability/Responsibility of Institutions

4.      Emira Kazazi, Ervis Çela,

Impakti i sovranitetit, konsideratat lidhur me të drejtat e njeriut dhe mos-ndërhyrjen mbi debatin lidhur me ndërhyrjen humanitare

The impact of Sovereignty, Non-intervention and Human Rights Considerations on the Debate Concerning Humanitarian Intervention

5.      Berat Aqifi, Sasha Dukoski

Kodifikimi i të drejtës Evropiane Kontraktuese

Codification of European Treaties Right

6.      Dhorina Theodhori

Trafikimin e narkotikëve

Drug trafficking

7.      Ilirjan CUKAJ, Lirime CUKAJ

Pozita dhe roli i shqiptarëve nëMal tëZi

Position and the role of Albanians in Montenegro

8.      Matteo Sabini

Fokusi në procesin e integrimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë

A focus on Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo European Integration Process

9.      Dhurata Milori

Lufta kundër korrupsionit n sistemin e gjyqësisë në Shqipëri

The fight against corruption in the Albanian  justice system

10.  Ardian Elezi

Dimensionet e politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes Evropiane . Mes objektivave të mbrojtjes civile dhe aftësive ushtarake.

The European common defense Policy and security dimensions.  Between  the civilian defense  goals  and objectives  as well as military capabilities.

11.  Arbresha Zogjani

Mbrojtja e Veprës Muzikore si e Drejte Autoriale –  Rasti  Kosovë

Protection of Musical work as Copyright: Kosovo Case

12.  Alban Krasniqi

Mbrojtja Kushtetuese e të Drejtave të Njeriut në Kosovë dhe  Roli i Gjykatës Kushtetuese në këtë Mbrojtje”

Constitutional protection of the human rights and the role of the Constitutional Court

13.  Shkodran Ismaili

Bashkëpunimi rajonal në procesin eurointegues

Regional cooperation in euro-integration process

SESIONI I KATËRT

Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë

1.      Dr. Merime Mustafi, Mr.sc.Rukije Ibraimi

Lumi Drini i Zi, burimet dhe masat e nevojshme për mbrojtjen e këtij lumi

River Drini i Zi, Necessary Sources and Measures Mass for Protection of this River

2.      Zija Zimeri, Ejup Abdullahu

Vlerat e rëndësishme antropogjene të turizmit komplementar

The important values of the anthropogenic complementary tourism

3.      Manjola Xhahysa, Bledar Striniqi

Rëndësia e Promovimit tëTurizmit nëZonat Malore Ndërkufitare tëShqipërisëme Vendet e Rajonit, nëKuadër tëIntegrimit Europian

The role of the tourism promotion in a rural and cross border areas of Albania with other countries in the region – European Integration context

4.      Hysen Sogojeva

Aktivitetet promovuese tëqytetit tëPrishtinës, njërealitet për zhvillimin e turizmit

Promotional activities in the city of Prishtina, a reality for tourism development

5.      ZoranFilipovski, SretenMiladinoski,  Dori Pavloska Georgieska

Bashkëpunimi rajonal si mjet për implementimi e shpejt të politikave migruese në Ballkanin Perëndimor

Regional cooperation as a tool for rapid implementation of the migration policy of the Western Balkan