Kolegji Pjetër Budi

1. Alban RAMIQI, mbrojti temën master me titull “Menaxhimi i Riskut në Sigurime – Rast studimi: Kosova” dhe fitoi gradën shkencore : Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhimi i Sigurimeve.

2. Ardita SPAHIJA, mbrojtitemën master me titull “Menaxhimi i Risqeve në Kompanitë e Sigurimeve me anë të Risigurimit” dhe fitoigradën shkencore: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhimi i Sigurimeve.

3. Sellma MIFTARI, mbrojtitemën master me titull “Motivimi i të Punësuarve në Bankat Komerciale në Kosovë” dhe fitoi gradën shkencore: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhment.

4. Xhemail LIKOVIQ, mbrojti temën master me titull “Kompanitë e Sigurimit si nxitëse e ivestimeve në fushën e Turizmit dhe Hotelerisë” dhe fitoi gradën shkencore: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë.