Loading

Zyra Ligjore

Zyra Ligjore
Zyra ligjore funksionon në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës dhe Statutit tëKolegjit “Pjetër Budi”, Instituti për Studime Prishtinë. Zyra ligjore përcjell legjislacionin bazë në sferën e Arsimit të Lartë në Kosovë, legjislacionin e punës dhe aktet tjera normative në vend, me qëllim të harmonizimit të akteve të brendshme.

Zyra Ligjore është kompetente për interpretimin e ligjeve, udhëzimeve administrative të miratuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe interpretimin e Statutit të Kolegjit.
Zyra ligjore udhëhiqet nga Sekretari i Kolegjit.

Sekretari i Kolegjit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

– Është zyrtari më i lartë i administratës;
– Është udhëheqës i Administratës Qendrore;
– Është shef i zyrave administrative;

Përveç këtyre detyrave Sekretari i Kolegjit mbanë regjistrin e:

– Kandidatëve që paraqiten për pranim;
– Studentët e regjistruar në të gjitha programet e studimeve dhe të kërkimeve
shkencore;
– Të diplomuarit;
– Personelin me kontratë;
– Pronësinë;
– Llogaritë financiare;
– Projektet e kërkimeve, krijuese dhe konsultative;
– Kontratat komerciale;
– Raportet e punës akademike;
– Vlerësimet;
– Raportet vetanake;
– Vlerësimet e jashtme dhe të brendshme;
– Çështje të tjera që kërkohen nga Bordi Drejtues, apo nga Dekani.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/