Loading

Zyra e IT-së

Zyra e Teknologjisë Informative
– Zyra për Teknologji Informative është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve teknike dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të teknologjisë informative.

– Zyra siguron mirëmbajtjen e sistemit operativ elektronik;
– Mirëmbajtjen e të dhënave të ruajtura në Kolegj.
– Integrimin gjithëpërfshirës të teknologjisë informative në Kolegj.
– Zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve operative elektronike.
– Zyra bënë ofrimin e këshillave lidhur me teknologjinë informative dhe aplikacioneve elektronike për departamente, zyre dhe njësi tjera të Kolegjit.
– Ndihmon në përpilimin e informatave, udhëzimeve metodologjike dhe qarkoreve që kanë të bëjnë me lëmin e teknologjisë informative për Kolegjin.
– Ofrimin e trajnimeve për shfrytëzim të pajisjeve të TI.
– Menaxhimin dhe mirëmbajtën e pajisjeve kompjuterike dhe rrjeteve elektronike, si dhe sigurimin që sistemet operative kompjuterike funksionojnë në mënyrë efikase.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/