Loading

PROCEDURA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE NË STUDIMET Master

Tema e Masterit
Studentët pasi të përfundojnë provimet dhe t’i jenë pranuar punimet seminarike, paraqesin kërkesë për aprovimin e temës Master.
Për lejimin e temës së Masterit kandidati paraqet kërkesë me shkrim në Kolegjiumin e Studimeve Master. Në kërkesë kandidati paraqet: Titullin e temës, arsyeshmërinë e zgjedhjes së temës, qëllimin e hulumtimit, kontributin shkencor, rezultatet e pritura, metodat e studimit, projektin hulumtues, si dhe propozimin për Mentor.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/