Loading

Tarifat dhe pagesat

  1. Taksat për studime dhe shërbime administrative

Me rastin e regjistrimit në studime, studentët nënshkruajnë kontratë valide për studime me Kolegjin dhe të gjitha taksat dhe shërbimet si dhe të drejtat dhe detyrimet përfshihen në kontratë.

Në vijim kemi paraqitur në mënyrë tabelore të gjitha taksat për shërbime administrative dhe taksat për studime të cilat aplikohen nga Kolegji “Pjetër Budi”.

 Nr.Pagesat për shërbime administrative
1Aplikimi për regjistrim0 €
2Çregjistrimi nga studimet70 €
3Karta Identifikuese, e para0 €
4Karta Identifikuese, e humbur5 €
5Vërtetimi për statusin e studentit0 €
6Fotokopjimi i dokumenteve që janë
dorëzuar në Kolegj
0 €
7Vulosja dhe plotësimi i dokumenteve me
kërkesë të ambasadave
0 €
8Paraqitja e provimeve në afatet e rregullta
gjatë kohës së afatit
0 €
9Paraqitja e provimeve pas afatit të rregullt
( 24 orë para mbajtjes se provimit)
0 €
10Afatet jo te rregullta te provimeve0 €
11Qasja ne Sitos-Kodi0 €
12Ripërtëritja e kodit për qasje në sistem0 €
13Certifikata e dytë e notave brenda një viti5 €
14Certifikata e notave pas diplomimit
BA dhe MA
0 €
15Certifikata e diplomimit BA dhe MA0 €
16Certifikata e dytë e notave pas diplomimit
BA dhe MA
5 €
17Tërheqja e diplomës së parë BA dhe MA20 €
18Shtojca e diplomës së parë0 €
19Shtojca e diplomës për herën e dytë10 €
20Diploma duplikat50 €
21Mbrojtja e temës Master600 €
Pagesat për studime
Programi Studimor Doganë dhe Shpedicion BA1620 €
Programi Studimor Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA1200 €
Programi Studimor Sigurime BA700 €
Programi Studimor Administrim Biznesi BA870 €
Programi Studimor Juridik LLB900 €
Programi Studimor Doganë dhe Shpedicion MA1500 €
Programi Studimor Menaxhment MA1200
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/