Loading

Sigurimi i cilësisë

Kolegji “Pjetër Budi”, bazuar në Statutin dhe Rregulloret për procedurat e sigurimit të cilësisë ka themeluar  Zyrën për Sigurimin e Cilësisë gati dhjetë vjet më parë.

Kjo zyrë është kompetente për të monitoruar dhe vlerësuar punën shkencore të institucionit, sigurimin e cilësisë së mësimdhënies, dhe përcaktimin e procedurave për sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin e cilësisë të punës së ligjëruesve. Misioni i zyrës është arritja e përsosmërisë, barazisë, transparencës dhe efikasitetit.KPB, përpiqet për cilësi më të lartë në çdo kurs dhe departamenti, duke u bazuar në faktin se cilësia është përgjegjësi individuale dhe kolektive. Pasiqë cilësia është në qendër të çdo procesi që institucioni ndërmerr, zyra për sigurimin e cilësisë është duke zhvilluar kulturën e cilësisë, duke punuar së bashku për sigurimin e cilësisë dhe menaxhimit.

Sigurimi i cilësisë përqendrohet në çështjet akademike, të mësimdhënies dhe të mësimnxënies, dhe është e lidhur ngushtë me shërbimet, të cilat drejtpërsëdrejti mbështesin studentët.  Rregullorja e KPB për procedurat e sigurimit të cilësisë, në mënyrë që të ruajë cilësinë dhe arritjen e objektivave të veprimtarisë arsimore dhe të kërkimit shkencor, zyra për sigurimin e cilësisë, zhvillon sistemin e vet të sigurimit të cilësisë. Vlerësimi i performancës së Ligjëruesve bëhet përmes sistemit të brendshëm të sigurimit të cilësisë. Vlerësimi i performancës së Ligjëruesve që bëhet nga studentët, si dhe nga ish-studentët realizohet përmes pyetësorëve anonim të vlerësimit. KPB përdor dhe zbaton gjatë vlerësimit të cilësisë mekanizmin për realizimin e masave pasiqë është realizuar vlerësimi.

Subjekt të sigurimit të cilësisë dhe të vlerësimit në Kolegjin “Pjetër Budi” është i gjithë stafi akademik dhe jo akademik i Kolegjit, pra profesorët, ekspertët – ligjëruesit, demonstruesit, bashkëpunëtorët profesional, studentët, shërbimet administrative etj.

KPB ka një Rregullore për Sigurimin e Cilësisë e cila përcakton standardet për sigurimin e cilësisë, instrumentet që duhet të kryhen dhe mekanizmat e ngarkuar për të kryer aktivitete, për t’i mbikqyrur dhe për të ndërmarrur masa korrigjuese kur është e nevojshme në sajë të cilësisë.

Udhëheqës kryesor i proceseve të vlerësimit janë Zyra për Sigurimin e Cilësisë dhe Komisioni për Sigurimin e Cilësisë. E dyta është trup politikëbërëse  ndërsa Zyra e Cilësisë është entitet ekzekutiv dhe tërësisht i pavarur.

Të dy entitetet shërbejnë për të njëjtin qëllim: përmirësimin e përgjithshëm të cilësisë, në të gjitha programet akademike, gërshetimet të të gjitha dimensioneve të arsimit, si mësimdhënie dhe mësimnxënie, vlerësimin e nxënësve, dizajnimin lëndës, etj. Gjithashtu përfshin mësimdhënien dhe kërkimin shkencor si dhe qeverisjen dhe administrimin, duke ju referuar përgjegjësive të nevojave të studentit.

Mekanizmat për realizimin e masave për sigurimin e cilësisë janë vlerësimet përmes pyetësorëve anonim, të cilat bëhen sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit.

Vlerësimet për sigurimin e cilësisë kanë efekte në:

– Motivimin dhe vlerësimin publik në rast të rezultateve pozitive;
– Zbatimin e masave të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të punës në rast të rezultateve negative.

Në bazë të Rregullores për procedurat e sigurimit të cilësisë, vlerësimet bëhen për të arritur objektivat, përshtatjen e punës dhe ekonomizimin e masave të marra. Vlerësimet bëhen në këto drejtime:

– Vlerësimi i masave të menaxhimit në të gjitha nivelet organizative;
– Vlerësimi i programeve të studimit dhe organizimit të studimeve;
– Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies;
– Vlerësimi i aktiviteteve kërkimore, hulumtuese dhe shkencore (seminareve);
– Vlerësimi i vijueshmërisë së studentëve;
– Vlerësimi i rezultateve të kollokuiumeve dhe të provimeve

Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies nga ana e studentëve, bëhet një herë në vit përmes pyetësorëve anonim dhe që koordinohen nga një komision i posaçëm i studimeve. Pyetësorët përpilohen nga komisioni i studimeve, duke u bazuar në strukturën standarde të pyetësorëve anonim.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/