PLANI STRATEGJIK DHE DOKUMENTET RELEVANTE

LISTA E DOKUMENTEVE

DOKUMENTETSHQIP
Statuti i Kolegjit “Pjetër Budi”Shkarko
Plani Strategjik 2021 - 2025 Shkarko
Plani i veprimit për zhvillim dhe kërkim i Kolegjit Pjetër Budi për periudhën 2020 - 2025 (a)Shkarko
Plani i veprimit për zhvillim dhe kërkim i Kolegjit Pjetër Budi për periudhën 2020 - 2025 (b)Shkarko
Rregullore per sigurimin e brendshem te cilesisë, ne Kolegjin Pjeter BudiShkarko
Rregullore per studimet BachelorShkarko
Rregullore per rregullat dhe procedurat e punesimit per stafin e KolegjitShkarko
Rregullore per paga dhe orarin e punes per personelin akademikShkarko
Rregullore per pergjegjshmerine diciplinoreShkarko
Zhvillimi i KarrierësShkarko
Lista e marreveshjeveShkarko
Plani Per Zhvillim Te Burimeve NjerzoreShkarko
Kodi Etik per student_Regullore per rendin shtepiakShkarko
Rregullore per procedurat e regjistrimit te studenteveShkarko
Rregullore per parlamentin studentorShkarko
Rregullore për Studime MasterShkarko
Rregullore për sistematizimin dhe pershkrimin e detyrave te vendit të punës sipas organogramitShkarko
Rregullore për organizimin e provimeve dhe vlersimin e studentëveShkarko
Rregullore për siguri në punë, mbrojtje të shendetit të punësuarve dhe ambientit të punësShkarko
Rregullore mbi punën e bordit drejtues të Kolegjit Pjetër BudiShkarko
Rregullore për implmentimin e sistemeve evropian të transferit te kredive (ECTS)Shkarko
Rregullore mbi procedurën e diplomimit të studentëve në studimet BachelorShkarko
Rregullore për bursaShkarko
Vendim - për formim të Komisionit të Trupave KëshillëdhënëseShkarko
Vendim - Shpallja e zgjedhjeve StudentoreShkarko
Vendim - për formimin e Kolegjiumit për studime MasterShkarko
Vendim - për formim të komisionit për monitorimin e Planit Strategjik 2021-2025Shkarko
Vendim - për emërtim të Komisionit për Menaxhimin e CilësisëShkarko
Vendim - Komisioni për plotësim-ndryshim të Statutit të KolegjitShkarko
Vendim - Keshilli etik i KolegjitShkarko
Vendim - Formim të Komisionit DisiplinorShkarko
Kodi Etik i Kolegjit Pjetër BudiShkarko
Rregullore për punën e SenatitShkarko