Loading

Rregullore dhe dokumente QA

RR E G U LL O R E
PËR PROCEDURAT E SIGURIMIT TË CILËSISË
download
Sigurimi i Cilesise download
RAPORT mbi punesimin e te diplomuarvedownload
2020 Evaluation of Academic staffdownload
2019 Business Community-Focus Group download
2018 2019 – Evaluation of Academic staff centralized results at the institutional leveldownload
2017-2018 Evaluation of Academic staff-converteddownload
2016-2017 Raport nga Zyra e Cilësisëdownload
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/