Loading

Projekte hulumtuese dhe zhvillimore

Projekti Erasmus+: QAinAL- “Ngritja e kapaciteteve për sigurimin e cilësisë në institucionet private të Arsimit të Lartë në Shqipëri “

Erasmus + KA2 për Ndërtimin e Kapaciteteve të Arsimit të Lartë

Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit për periudhën 2014-2020. Erasmus + ngrihet mbi përvojën dhe suksesin e programeve të mëparshme arsimore të BE-së (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink,etj) dhe mbështet shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafeve akademike dhe administrative, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës. Programi është përgatitur nga Komisioni Evropian i BE-së dhe zbatohet nga Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Mediat dhe Kulturën (EACEA), në Bruksel, Agjencitë Kombëtare (NA) të ngritura në secilin Vend Programi dhe Zyrat Kombëtare Erasmus në Kosovë dhe Shqipëri.

Ky projekt ka për qëllim ngritjen dhe mbështetjen e proceseve të vlerësimit të cilësië , mekanizmave që sigurojnë manaxhimin efektiv si dhe të përforcojë mësimdhënien dhe mësimnxënien në insitutcionet private të edukimit të lartë në Shqipëri. Projekti synon të mbështesë institucionet e edukimit të lartë në Shqipëri në arritjen e prioriteteve të dy dokumentave kyçe: “Rritja e impaktit të Zhvillimit të BE-së: një Axhendë për Ndryshim” dhe “Edukimi i Lartë Europian në Botë”. Takimi i lançimit të projektit u zhvillua nga 29 Shkurt deri në 2 Mars.

link: qainal, https://twitter.com/projectqainal

Projekte

Projekti HulumtuesFusha e HulumtimitRezultati
Strategic Support on Strengthening the Quality Assurance Structures at the Private Higher Education Institutions in Albania no.561510  (QAinAL) The Project aims to support the private higher education institutions in Albania to achieve the priorities of the two key documents: “Increasing the impact of EU Development: an Agenda for Change” and “European Higher Education in the World”.
http://www.wus
kosova.
org/
services/
projects/current-projects/
strategic
-support-on
-strengthening
-the-quality
-assurance
-structures-at-the-private-higher-
education-institutions-in-albania/
Supporting and Developing the Structures for QA at the Private Higher Education Institutions in KosovoMain purpose of the Project was to strengthen QA officehttp://www.qa-kosova.org/
http://www.wus-austria.org/
Encouraging the process of curriculum development based on learning outcomes and research guided teaching in the private HE institutions in Kosovo To define a set of descriptors indicating the learning outcomes relevant to qualifications at the levels 6th and 7th, that a learner of the business field can gain during the studies, according to the National Qualification Framework (NQF) and European Qualification Framework (EQF) (based on the NQF and EQF matrix knowledge, skills and competence);
To enhance the teaching based on learning outcomes;
To promote research guided teaching
To develop key indicators to monitor and benchmark R&D activities;
To promote the review of curricula based on the demands of labor market;
Strengthening the cooperation of the private higher education institutions with the enterprises;
To improve the services of career guidance for students
http://www.wuskosova.org/
services/
projects/current-projects/project-title-encouraging-the-process-of-curriculum-development-based
-on-learning-outcomes-and-research-guided-teaching-in-the/
Krijimi i Hartës Turistike për pika karakteristike të KosovësHulumtimi përfshinë vizita të pikave turistike, njohjen me mungesat e fushës, etj. Harta turistike
Orientimi në karrierë për maturantët e KosovësHulumtim i realizuar në shkolla të mesme të Kosovës 2018/2019Grafiku për vitin akademik 2018/2019
detajet gjenden ne arkivat e Kolegjit
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/