Kolegji Pjetër Budi

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID në fushën e
hulumtimeve shkencore: “Sfidat dhe Mundësitë kryesore me të cilat përballet tregu lokal i kërkimit në
Kosovë” me përfaqësues nga akademia, shoqëra civile, sektori privat, komunitetit të donatorëve, dhe
Qeveria e Kosovës për të diskutuar në bashkëpunim tregun e kërkimit dhe hulumtimit në Kosovës.


Në kontekst të hulumtimit të aplikuar të shkencave sociale, USAID/Kosovë ka identifikuar katër sfida të
ndërlidhura në Kosovë: 1) fragmentimi i ofertës së tregut, 2) mekanizmat e kufizuar të burimeve, 3)
mospërputhjet ndërmjet nevojave dhe kapaciteteve, dhe 4) një agjendë kërkimore të drejtuar nga
donatorët.


Kolegji “Pjetër Budi” do të organizojnë punëtori të brendshme në menyrë që të ndajnë njohuritë me stafin
akademik të kolegjit mbi trendet dhe stifat e hulumtimit.