Kolegji Pjetër Budi

PLANI STRATEGJIK DHE DOKUMENTET RELEVANTE

LISTA E DOKUMENTEVE

DOKUMENTETSHQIP
Statuti i Kolegjit “Pjetër Budi”Shkarko
Plani Strategjik 2024 – 2028Shkarko
Plani i veprimit për zhvillim dhe kërkim i Kolegjit Pjetër Budi për periudhën 2024 – 2028Shkarko
Plani i veprimit për sigurimin e cilësisë në Kolegjin “Pjetër Budi” për periudhën 2024-2028Shkarko
Plani i veprimit për ndërkombëtarizimin e mëtejm të Kolegjit “Pjetër Budi” 2024-2028Shkarko
Rregullore per sigurimin e brendshem te cilesisë, ne Kolegjin Pjeter BudiShkarko
Rregullore per studimet BachelorShkarko
Rregullore per rregullat dhe procedurat e punesimit per stafin e KolegjitShkarko
Rregullore per paga dhe orarin e punes per personelin akademikShkarko
Rregullore per pergjegjshmerine diciplinoreShkarko
Zhvillimi i Karrierës/Udhëzues praktikShkarko
Lista e marrëveshjeveShkarko
Plani për zhvillimin e burimeve njerëzore 2024-2028Shkarko
Udhëzuesi për StudentShkarko
Kodi etik per student/Regullore per rendin shtepiakShkarko
Rregullore per procedurat e regjistrimit te studenteveShkarko
Rregullore mbi procedurat për zhvillimin, rishikimin dhe aprovimin e kurrikulave të rejaShkarko
Rregullore per parlamentin studentorShkarko
Rregullore për Studime MasterShkarko
Rregullore për sistematizimin dhe pershkrimin e detyrave te vendit të punës sipas organogramitShkarko
Rregullore për organizimin e provimeve dhe vlersimin e studentëveShkarko
Rregullore për siguri në punë, mbrojtje të shendetit të punësuarve dhe ambientit të punësShkarko
Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personaleShkarko
Rregullore mbi punën e bordit drejtues të Kolegjit Pjetër BudiShkarko
Rregullore për implementimin e sistemeve evropian të transferit te kredive (ECTS)Shkarko
Rregullore mbi procedurën e diplomimit të studentëve në studimet BachelorShkarko
Rregullore për bursaShkarko
Vendim – për formim të Komisionit të Trupave KëshillëdhënëseShkarko
Vendim – Shpallja e zgjedhjeve StudentoreShkarko
Vendim – për formimin e Kolegjiumit për studime MasterShkarko
Vendim – për formim të komisionit për monitorimin e Planit Strategjik 2021-2025Shkarko
Vendim – për emërim të Komisionit Qendror për Menaxhimin e CilësisëShkarko
Vendim – Komisioni për plotësim-ndryshim të Statutit të KolegjitShkarko
Vendim – Keshilli etik i KolegjitShkarko
Vendim – Formim të Komisionit DisiplinorShkarko
Kodi Etik i Kolegjit Pjetër BudiShkarko
Rregullore për punën e SenatitShkarko