Loading

Pasqyra e lendeve Menaxhment i Përgjithshëm

Viti i parë
Lëndët
SemestriStatusi
Metodologjia e punës shkencore hulumtuesei parëobligative
Menaxhimi strategjiki parëobligative
Lidershipi dhe sjellja organizativei parëobligative
Menaxhimi i operacionevei parëobligative
MISi parëzgjedhore
Etika në biznesi parëzgjedhore
Menaxhimi i ndryshimevei parëzgjedhore
Viti i parë
Lëndët
Menaxhimi i Marketingut ndërkombëtari dytëobligative
Menaxhimi i rrezikuti dytëobligative
Kontabiliteti i menaxhmentii dytëobligative
Vendimarrja menaxherialei dytëobligative
Menaxhimi i inovacionevei dytëzgjedhore
Financai dytëzgjedhore
E-Biznesii dytëzgjedhore
Viti i dytë
Lëndët
SemestriStatusi
Menaxhimi i brenditi tretëobligative
Menaxhimi Strategjik i
Burimeve Njerëzore
i tretëobligative
Menaxhimi i Financave publikei tretëobligative
Menaxhimi Total i Cilësisëi tretëobligative
Menaxhimi korporativi tretëzgjedhore
E- marketingui tretëzgjedhore
Menaxhimi Bankarëi tretëzgjedhore
Komunikimi Strategjik dhe Marrëdhëniet Ndërkulturorei tretëzgjedhore
Praktikai tretëzgjedhore
Tema Masteri katërtobligative
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/