Loading

Pasqyra e lendeve Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë

Viti i parë
Lëndët
SemestriStatusi
Metodologjia e punës shkencore hulumtuesei parëobligative
Menaxhimi strategjiki parëobligative
Lidershipi dhe sjellja organizativei parëobligative
Menaxhimi i operacionevei parëobligative
MISi parëzgjedhore
Etika në biznesi parëzgjedhore
Menaxhimi i ndryshimevei parëzgjedhore
Viti i parë
Lëndët
Menaxhimi i Marketingut ndërkombëtari dytëobligative
Menaxhimi i rrezikuti dytëobligative
Kontabiliteti i menaxhmentii dytëobligative
Vendimarrja menaxherialei dytëobligative
Menaxhimi i inovacionevei dytëzgjedhore
Financai dytëzgjedhore
E-Biznesii dytëzgjedhore
Viti i dytë
Lëndët
SemestriStatusi
Tipet selektive të turizmiti tretëobligative
Planifikimi hapsionor në
turizem dhe hoteleri
i tretëobligative
Marrëdhenit ndërkulturore dhe komunikimi strategjiki tretëobligative
Menaxhimi Total i Cilësisëi tretëobligative
Promocioni në Turizëm dhe Hotelerii tretëzgjedhore
Menaxhimi i eventeve dhe kohës së lirëi tretëzgjedhore
Sjellja e konsumatoriti tretëzgjedhore
Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzorei tretëzgjedhore
Praktikai tretëzgjedhore
Tema Masteri katërtobligative
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/