Loading

Pasqyra e lëndeve Doganë dhe Shpedicion- BA

Pasqyra e lëndëve për tre vite akademike në programin:

Doganë dhe Shpedicion

Viti i parë
Lëndët
SemestriStatusi
Ekonomiai parëObligative
Bazat e menaxhimiti parëObligative
E drejta doganorei parëObligative
Gjuhë angleze Ii parëObligative
Teknologji informativei parëZgjedhore
Hyrje në shkrim akademiki parëZgjedhore
Matematikëi parëZgjedhore


Viti i parë
Lëndët
SemestriStatusi
Sistemi doganori dytëObligative
Kontabiliteti dytëObligative
Ndërmarrësiai dytëObligative
Gjuhë angleze IIi dytëObligative
Teknologji informativei dytëZgjedhore
Komunikim dhe mardhënie
me publikun
i dytëZgjedhore
Statistikëi dytëZgjedhore
Sociologjii dytëZgjedhore
Viti i dytë
Lëndët
SemestriStatusi
Njohja doganore e mallravei tretëObligative
Shpedicioni ndërkombëtari tretëObligative
Hyrje në administratë
publike
i tretëObligative
Sistemet informative
doganore
i tretëObligative
Politika dhe legjislacioni i
BE-së
i tretëZgjedhore
Menaxhimi i Resurseve
njerëzore
i tretëZgjedhore
Viti i dytë
Lëndët
SemestriStatusi
Procedurat Administrative në
Dogana
i katërtObligative
Transport ndërkombëtari katërtObligative
Financat Ndërkombëtarei katërtObligative
E drejta e konkurrencësi katërtObligative
Punë praktike doganorei katërtZgjedhore
Punë praktike në shpedicioni katërtZgjedhore
Anglisht IIIi katërtZgjedhore
Viti i tretë
Lëndët
SemestriStatusi
Tregtia ndërkombëtarei pestëObligative
Mbrojtja e Trashëgimisë
Kulturore
i pestëObligative
Shkrim akademiki pestëObligative
Politika dhe sistemi fiskali pestëObligative
Punë praktike doganorei pestëZgjedhore
Punë praktike në shpedicioni pestëZgjedhore
Etika në biznesi pestëZgjedhore
Viti i tretë
Lëndët
SemestriStatusi
Menaxhimi financiari gjashtëObligative
Logjistikai gjashtëObligative
Tema Bachelori gjashtëObligative
Marketingu ndërkombëtari gjashtëZgjedhore
Psikologjia e krimiti gjashtëZgjedhore
Siguriesit në tregtinë
ndërkombëtare
i gjashtëZgjedhore
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/