Loading

Menaxhment i Përgjithshëm

Menaxhment, MA

Profili: Menaxhment 

Viti i parë:

Semestri i parë:

Lëndët obligative:

Metodologjia e punës shkencore hulumtuese

Menaxhimi strategjik

Lidershipi dhe sjellja organizative

Menaxhimi i operacioneve

 

 Zgjedhore:

MIS

Etika në biznes

Menaxhimi i ndryshimeve

 

 Semestri i dytë:

Lëndët obligative:

Menaxhimi i Marketingut ndërkombëtar

Menaxhimi i rrezikut

Kontabiliteti i menaxhmentit

Vendimarrja menaxheriale

 

 Zgjedhore:

Menaxhimi i inovacioneve

Financa

E-Biznesi

 

 Viti i dytë

Semestri i tretë:

Lëndët obligative:

Menaxhimi i brendit

Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Financave publike

Menaxhimi Total i Cilësisë

 

 Zgjedhore:

Menaxhimi korporativ

E- marketingu

Menaxhimi Bankarë

Komunikimi Strategjik dhe Marrëdhëniet Ndërkulturore

Praktika

 

Semestri i katërt:

Tema Master

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/