Loading

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë BA

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Baçelor

Bordi Drejtues i Kolegjit “Pjetër Budi”, ka vendosur që në vitin akademik 2019/2020 të mos regjistrojë studentë në këtë Program Studimor.

Të menaxhosh një institucion a biznes turizmi e hotelerie është ëndërr e shumë të rinjve.
Kolegji “Pjetër Budi” ofron këtë mundësi për të gjithë ata që duan t’i përkushtohen kësaj fushe mjaft atraktive në Kosovë dhe jashtë saj.

Në Kolegjin “Pjetër Budi”, ju mund të studioni programin akademik Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë.
Po që se i bashkoheni familjes së madhe të Kolegjit “Pjetër Budi”, pas tre vjetësh ju do të bëheni profesionist i vërtetë në fushën e turizmit dhe hotelerisë.

Studimet Baçelor në programin Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë në “Pjetër Budi” zgjasin tre vjet, respektivisht gjashtë semestra. Por, ju do të keni mundësinë që në “Pjetër Budi” t’i vazhdoni studimet Master në po të njëjtën fushë.
Tregu i punës në Kosovë, por edhe më gjerë, karakterizohet me mungesë profesionistësh në fushën e turizmit dhe hotelerisë. Ju do ta bëni zgjedhjen e duhur, po që se vendosni të rrugëtoni bashkë me ne.

Lëndët që ligjërohen në programin Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë janë në përputhshmëri me nevojat e tregut dhe në lidhshmëri të ngushtë me politikat integruese evropiane, me logjikën e tregut të lirë etj.

Me arsimimin me këtë program studimor do të plotësohen nevojat për bashkëpunim ndërkombëtar në kuadro institucionale dhe më gjerë.

Viti i parë:

Semestri i parë:

Obligative:

Hyrje në Turizëm

Parimet e Manaxhment

Ekonomi

Gjuhë Angleze I

Zgjedhore:

Hyrje në shkrimin akademik

Teknologji informative

Semestri i dytë

Obligative:

E drejta Turistike

Hoteleria

Ndërmarrësia

Gjuhë Angleze II

Zgjedhore:

Komunikimi dhe Marëdhëniet me Publikun

Sociologji

Teknologji informative

Viti i dytë:

Obligative:

Semestri i tretë

Financat publike

Menaxhimi i resurseve njerëzore

Marketingu

Njohja e Mallrave dhe Shkenca për ushqimin

Zgjedhore:

Gjuhë Angleze Profesionale

GIS dhe hartografia

Matematikë

Semestri i katërt

Obligative:

Agjensionet Turistike

Ekologjia dhe Mbrotja e Ambientit

Hultumtimi i marketingut

Praktika

Zgjedhore:

Gjuhë Angleze Profesinale

Menaxhimi i Resurseve Natyrore

Statistika dhe Menaxhimi i Sistemeve të Informimit.

Gjuhë Gjermane I

Viti i tretë:

Semestri i pestë

Mbrojta e Trashëgimisë Kulturore

Shkrim Akademik

Turizmi ndërkombëtar

Tregtia Ndërkombëtare.

Zgjedhore:

Nutricionizmi

Planifikimi Hapsinor

Turizmi Kulturor

Gjuha Gjermane II

Semestri i gjashtë

Obligative:

Animacionet në Turizëm e Hoteleri

Menaxhimi Financiar

Tema Baçelor

Zgjedhore:

Destinacionet turistike

Zhvillimi i qëndrueshëm

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/