Loading

Menaxhimi i Marketingut

Administrim Biznesi, BA

Bordi Drejtues i Kolegjit “Pjetër Budi”, ka vendosur që në vitin akademik 2019/2020 të mos regjistrojë studentë në këtë Program Studimor.

Profili: Menaxhimi i Marketingut

Struktura e programit

Semestri 1

Hyrje në Ekonominë e Tregut

Bazat e menaxhimit

Gjuhë angleze I

Teknologji Informative

Hyrje në shkrimin akademik

Matematika për biznes

Ndërmarrësi

Semestri 2

Kontabiliteti

Statistikë

Gjuhe angleze  II

Politika e Legjislac. i BE-së

Teknologjia informative

E drejta afariste

Semestri 3

Financat publike

Kontabiliteti financiar

Bazat e marketingut, shitja dhe promocioni

Menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme (BVM)

Anglishtja për biznes

Komunikim dhe Marrëdhënie me publikun

Semestri 4

Vendimmarrja

Politika dhe sistemi fiskal

Etika në biznes

Menaxhimi financiar

Baza e të dhënave

Sjellje Organizative

Semestri 5

Hulumtimi i tregut dhe analiza

Biznesi Ndërkombëtar

Sjellja e konsumatorit

Praktika

Menaxhimi i Resurseve Njerëzore

Shkrimi akademik

Semestri 6

Menaxhimi i Projekteve

Menaxhimi Strategjik

Marketingu ndërkombëtar

Punim diplome

Shitja dhe promocioni

e – marketing

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/