Loading

Logos

Revista Logos me nurmin ISSN 2337-0547  botohet dy here në vit , çdp -gjashtë mauj botohet në muajt Janar, dhe Nëntor nga Kolegji Pjeter Budi Prishtinë që nga viti 2020.

Punimet për botimet e rregullta të zhurnallit mund të dorëzohen, gjatë gjithë vitit, në mënyrë elektronike në [email protected], Pas pranimit përfundimtar të punimit, bazuar në procesin e detajuar të rishikimit, punimi menjëherë do të botohet në internet. Sidoqoftë, caktimi i punimit për një vëllim / botim specifik të Zhurnalit do të merret nga Bordi Redaktues më vonë; dhe autori do të intimitohet në përputhje me rrethanat. Për çështje speciale të bazuara në tema, Thirrja e Posaçme për Zhuranlin e përcaktuara me kohë do të shpallet dhe e njëjta do të zbatohet vetëm për atë çështje specifike.

Dorëzimi i një punimi nënkupton që puna e përshkruar nuk është botuar më parë (përveç në formën e një teze abstrakte ose akademike) dhe nuk është në shqyrtim për botim diku tjetër. Dorëzimi duhet të aprovohet nga të gjithë autorët e punimit. Nëse një letër pranohet përfundimisht, autoritetet, ku puna ishte kryer, do të jenë përgjegjës për mos botimin e punës diku tjetër në të njëjtën formë. Zhurnali, pasi të paraqitet për shqyrtim në Llogos / KPB, nuk mund të tërhiqet nëse e njëjta përfundimisht nuk pranohet.

Dorëzimi i punimit

Dorëzimi i një punimit nënkupton: që vepra e përshkruar nuk është botuar më parë; se nuk është në shqyrtim për botim askund tjetër; që botimi i tij është aprovuar nga të gjithë bashkautorët, nëse ka, si dhe nga autoritetet përgjegjëse – në heshtje apo shprehje – në institutin ku është kryer puna. Botuesi nuk mban përgjegjësi ligjore nëse ka ndonjë pretendim për kompensim.

Permissions

Autorët që dëshirojnë të përfshijnë figura, tabela ose fragmente teksti që janë botuar diku tjetër, u kërkohet të marrin lejen nga pronari (et) e të drejtave të autorit për formatin e shtypur dhe në internet dhe të përfshijnë prova që një leje e tillë është dhënë kur dorëzoni letrat e tyre . Anydo material i marrë pa prova të tilla do të supozohet se ka origjinë nga autorët.

Autorët (të) janë të sigurt se:

2. Kontrolli i Cilësisë: Të gjithë punimet e paraqitura duhet të jenë prerëse, të orientuara drejt rezultateve, punimi origjinale dhe nën objekivin e zhurnalit që duhet t’i përkasë fushës së përkatëse . Në titullin e letrës, nuk duhet të ketë fjalë ‘Përmbledhje / e shkurtër / Parathënie, Rishikim, Rast studimi / Studim, Vëzhgim, Qasje, Krahasues, Analizë, Hetim Krahasues, Hetim’.

3. Kriteret e Dorëzimit të punimit: Secili autor nuk mund të paraqesë më shumë se 02 punime për të njëjtin vëllim / botim.

4. Kriteret e Rishikimit: Kjo revistë përdor procesin e rishikimit të dyfishtë, që do të thotë se identiteti i recensentit dhe i autorit (ave) të fshehur nga recensentët, dhe anasjelltas, gjatë gjithë procesit të rishikimit. Të gjitha dorëshkrimet e paraqitura janë shqyrtuar nga tre recensues një nga India dhe pjesa tjetër dy nga jashtë. Duhet të ketë komente të duhura të recensentëve me qëllim të pranimit / refuzimit. Për të duhet të ketë një minimum prej 02 deri 03 javë.

5.Copyright: Se cili autor do të dergojë për ecopyright të Logos-it

6. Modeli: Të gjitha punimet e pranuara duhet të jenë të formatizuara sipas Modelit të punimeve. Sigurohuni që profiledo profil autori (min 100 fjalë) së bashku me fotografinë duhet të përfshihen në dorëzimin e gatshëm për letër / kamerë. Dhe të është i sigurt që përmbajtja e punimit është e mirë dhe e kënaqshme. Autori (ët) mund të bëjë korrigjimin në punimin përfundimtar, por pas paraqitjes përfundimtare në zhurnal, korrigjimi nuk është i mundur. Në punimin e formatuar, vëllimi nr / numri nuk do të jetë në këndin e sipërm të djathtë të letrës. Në rast të dështimit, zhurnalli do të refuzohen nga baza e të dhënave të ditarit dhe shtëpisë botuese.

7. Azhurnimi i punimit: Ju lutemi sigurohuni që

1. Çdo profil autori së bashku me fotografinë (min 100 fjalë) është përfshirë në punimin përfundimtar.

2. Punimi përfundimtar përgatitet sipas modelit të revistës.

3. Përmbajtja e punimit është e mirë dhe e kënaqshme. Autori (ët) mund të bëjë korrigjimin në punimin përfundimtar, por pas paraqitjes përfundimtare në revist, korrigjimi nuk është i mundur.

8. Pronë e të drejtave të autorit: Pas botimit, punimet (et) e botuara do të jenë pronë e shtëpisë botuese dhe ditarit.

9. Tarifa e publikimit: Pagesa e punimi është 75 euro .

10. APC: Tarifa për përpunimin e artikullit (APC) nuk është një tarifë botuese e ditarit. APC do të merret nga shtëpia e botimit që është “Inxhinieri Inteligjencës dhe Publikimi i Shkencave Blue Eyes”. Nuk merret me ditar. APC është e aplikueshme për një herë një letër. Do të thotë, duhet të paguani për çdo letër (artikull). Autori është i lirë të tërheqë letrën e tij / saj në çdo kohë, por përpara se të nënshkruajë të drejtat e autorit. Nuk ka asnjë forcë. Pas nënshkrimit të së drejtës së autorit, letra nuk mund të tërhiqet në asnjë kusht. Pas botimit të letrës (artikullit) në revistë, “Inxhinieri Inteligjencës dhe Publikimi i Shkencave Blue Eyes” nuk do t’i kthejë APC as autorit, as ndonjë institucioni / organizate. Pas publikimit, APC nuk kthehet.

11. Koha e kërkuar për miratim: Do të zgjasë minimumi 02 deri në 03 javë.

12. Indeksimi në bazën e të dhënave: As Journal Llogos nuk ka ndonjë përfshirje në vendimin nëse të pranojë ose të refuzojë një letër nga ndonjë bazë të dhënash ose regjistrues të dhënash (shembull Scopus, WOS, etj) dhe nuk mund të ndikojë në kohën e përpunimit të letrës. Ju lutemi kontrolloni indeksimin e ditarit për më shumë detaje.

template in word

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/