Loading

Statuti dhe rregulloret

Statuti i Kolegjit Statuti i Kolegjit 
Rregullore per organizimin e provimeve dhe vleresimin e studenteve e funditdownload
Rregullore per proceduren e diplomimit te studenteve BAdownload
Rregulloret për studime MA download
Kodi etik – 2018 download
Kodi i Etikës për staf donwload
Rregullore mbi kriteret per mundesine e shkollimit falas dhe pergjegjesite per perfituesin e shkollimit falas (bursisteve)download
Rregullore mbi procedure e diplomimit te studenteve ne shkollen profesionale teknologji e informacionit
download
Rregullore mbi punen e bordit drejtues te Kolegjit “Pjeter Budi” – Prishtine
download
Rregullore per mbrojtjen e te dhenave personale
download
Rregullore per ndryshimin dhe plotesimin e rregullores per organizimin e provimeve dhe vleresimin e studentevedownload
Rregullore per organizimin e provimeve dhe vlersimin e studenteve ne programin profesional teknologji e informacionit
download
Rregullore per rregullat dhe procedurat e punesimit te stafit te Kolegjit
download
Rregullore per kodin etik te studenteve
download
Rregullore per procedurat e sigurimit te cilesise
download
https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/