Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” shpall

KONKURS

Për plotësimin e vendit të lira të punës:

IT / Ekspert i Teknologjisë Informative

Për këtë pozitën kandidatët duhet të kenë njohuri për mirëmbajtjen e kompjuterëve e të serverit, si dhe për administrimin e rrjetit kompjuterik. Sado që nuk është e domosdoshme, preferohet njohja e programeve aplikative dhe sistemeve për menaxhimin e informacionit, njohja e punës me rrjete sociale, si dhe mirëmbajtja e ueb faqes. Kandidatët për këtë pozitë duhet të jenë të aftë për t’iu përmbajtur afateve të caktuara kohore dhe të jenë në gjendje të ofrojnë garancione për sigurinë e informatave dhe funksionimin efikas të sistemeve kompjutetike/internetit. Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Për konkurrim janë të nevojshme:

1. CV-ja

2. Dy letra rekomandimi – të paktën njëra duhet të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit

3. Letër motivuese

4. Kopja e një dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë)

Afati i fundit për aplikim është 30 Qershor 2017.

Dokumentet duhet dërguar në adresën elektronike: [email protected]. Vetëm të

përzgjedhurit në rrethin e ngushtë do të ftohen për intervistim.

Informatat shtesë mund të merren në telefonat 038 234 566, 044 163 372 dhe 049 163 372.

Kolegji “Pjetër Budi”

Rr. “Agim Ramadani” (përballë Mensës së Studentëve), Prishtinë