Kolegji Pjetër Budi

Pas përfundimit të procesit të vlerësimit nga Këshilli i Ekspertëve të Jashtëm, Agjencia e Kosovës për Akreditim ka marrë vendim për akreditimin e Programit Studimor Juridik të Kolegjit “Pjetër Budi”.

Programi  LLB Juridik në Kolegjin “Pjetër Budi”, paraqitet si nismë që të edukojë liderët e rinj akademik në lëmin e shkencave të Drejtësisë. Të diplomuarit nga ky program do të arrijnë një shkallë të avancuar të njohurive, në fushat e tyre të zgjedhura dhe do të fitojnë shkathtësi origjinale akademike dhe shkencore.

 

Programi është i strukturuar nga një përbërje e mirëfilltë interdisiplinare, lëndë të domosdoshme, zgjedhore, punë kërkimore dhe ngritjen e kapaciteteve publikuese.