Kolegji Pjetër Budi

Studentët Shqipe Uka, Benik Beshi dhe Getuar Gjyrevci kanë mbrojtur temat Master në Kolegjin “Pjetër Budi”, në një ceremoni të veçantë. Para komisioneve vlerësuese, ata kanë elaboruar rreth çështjeve që i kanë trajtuar në punimet e veta nga fusha e menaxhmentit dhe doganës e shpedicionit. Shqipe Uka nga Programi Menaxhment MA ka prezantuar temën me titull “Rekrutimi, motivimi dhe seleksionimi i resurseve njerëzore – rast studimor Raiffeisen Bank”, Besnik Beshi nga programi studimor Doganë dhe Shpedicion MA temën “Menaxhimi i biznesit të vogël me vështrim të posaçëm në Kosovë”, ndërsa Getuar Gjyrevci nga po ky program mbrojti temën “Sistemi doganor në Kosovë dhe roli i depove doganore në zhvillimin ekonomik të Kosovës”.