Loading

Diplomas in the evaluation procedure

Candidates/ Kandidati:

Albionë Mani

Topic/ Tema:

EN: Leader, leadership, definition, factors, traits, and tasks.
A case study of women leaders in the world, comparison with women leaders in Kosovo.

Lideri, lidershipi, përkufizimi, faktorët, tiparet dhe detyrat.Rast
studimor gratë lidere në botë, krahasimi me gratë lidere në Kosovë.

Mentor/ Mentori:

Prof.Ass.Dr. Hashim Rexhepi

Thesis/ Tema e diplomes

note: the topic stays in public discussion for 15 days

verejte: tema qendron në diskutim publik 15 ditë

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/