Loading

Category: Uncategorised

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë:

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KOLEGJI “PJETËR BUDI”

– 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë

– 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim

Kushtet për aplikim:

Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të stafit akademik janë të parapara me ligjin e arsimit të lartë (Ligji nr, 04/L-037), me Rregulloret dhe  Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”.

Të drejtë konkurrimi për pozitën e Mësimdhënësit kanë vetëm ata që kanë gradën Doktor Shkence – PhD.

 • Përvojë të suksesshme në mësimdhënie, hulumtimit dhe praktikës profesionale së paku 3 vite (bashkëngjit referencën).
 • Diplomë Doktorature, ekuivalente me niveli e 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe vendimi mbi nostrifikimin nga MASHT nëse grada është fituar jashtë Republikës së Kosovës.
 • Publikime tё artikujve në revista, dhe forma tjera të shkrimeve akademike të publikuara nëpër revista ndërkombëtare. Sё paku 1 publikim nё revistat shkencore me impakt faktor >0 të indeksuara në databaza me renome (Kriteri sipas UA i MASHT_01/2018),
 • Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për pozitën Zyrtar për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim përparësi kanë kandidatët me gradën Doktor Shkence – PhD.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesa për aplikim (e hartuar nga aplikuesi),
 • Biografia (CV),
 • Dokument Identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes dhe statusit martesor (në rast se i/e martuar),
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës),
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake (në rast se kandidati e ka),
 • Lista e publikimeve shkencore me linqet e publikimeve,
 • Dëshmitë për publikime,
 • Dëshmitë për pjesëmarrje aktive dhe pasive në konferenca vendore dhe ndërkombëtare,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në projekte të ndryshme,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në trajnime të ndryshme,
 • Dokumente të tjera që përkojnë me kërkesat për thirrjen për të cilën aplikoni.
 • Dorëzimi i dokumentacionit:
 • Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik, do kthehet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen në email: [email protected], duke filluar nga data 30.07.2020 deri më datë 14.08.2020.

Shkarko konkusin

Share this:

Online learning

The state of emergency from the COVIT-19 pandemic that is reigning around the world has made transformation necessary of teaching from classical to online teaching.
Pjetë Budi College has continuously promoted and promoted the digitalization of the student service and the teaching process since 2008.
through accessible online commercial platforms developed by the institution itself, such as: SITOS System, Service System Administrative of Students and Online Libraries that are at the service of staff and students.
With the situation created since 13, Mars College “Pjetër Budi” with the experience created in advance, with full capacity is offering students also ONLINE teaching as well as quality academic and administrative services.
Students are massively attached to this way of teaching. in all subjects and study programs that take place based on the preliminary schedule. The transition to synchronized online teaching took place just hours after the decision was made the Government terminate the work of teaching institutions.
This process is two-way for students and professors who carry out virtual activities synchronized remotely by
the platform, ZOOM, is used, while professors contact each student through this system, where the online node for lectures and Google classroom platforms are being used for testing.
A necessary achievement is that the curriculum is being successfully implemented, without creating any problems and realizing the process of teaching, learning and monitoring online in real-time

Share this:

COVID19

symptoms

The most common symptoms of Coronavirus are fever, fatigue, and dry cough. Some patients may also have a sore throat, runny nose, runny nose, or runny nose.

These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but do not show any symptoms. Most people (about 80%) recover from the disease without the need for special treatment.

About 1 in 6 people affected by Coronavirus is seriously ill and has difficulty breathing. Older people and those with chronic medical problems, such as high blood pressure, heart problems or diabetes, are more likely to get serious illness.

People with fever, cough and difficulty breathing should seek medical attention.

Prevention measures

Protect your health and protect others by doing so:

Wash your hands as often as possible – Clean your hands regularly and thoroughly with an alcohol-based detergent or wash them with soap and water
Keep your distance from others – Keep at least 1.5 meters distance between you and other people.
Avoid touching your eyes, nose and mouth. From there, the virus enters your body and you can get sick.
Cover your mouth and nose with elbows or wrists when coughing or sneezing. Then immediately discard the faucet used in the closed basket. Drops spread the COVID-19 virus.
If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention as soon as possible.
Call
Call 038 200 80 80 800 if you have any of the above symptoms.

#rriNshpi

Share this:

KONKURS për PUNË

Për plotësimin e vendve të lira të punës:

1. Sekretar i Kolegjit
2. IT / Ekspert i Teknologjisë Informative
3. Zyrtar/e për projekte dhe hulumtime

Për pozitën nën 1. kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi), së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter dhe programet: Word, Excel dhe Internetin etj. Kërkohet njohja e gjuhëve zyrtare të Kosovës në të folur dhe në të shkruar, si dhe njohja e mirë e gjuhës angleze.

Për pozitën nën 2. kandidatët duhet të kenë njohuri për mirëmbajtjen e kompjuterëve dhe të serverit, si dhe për administrimin e rrjeteve kompjuterike. Preferohet njohja e programeve aplikative dhe sistemeve për menaxhimin e informacionit, njohja e punës me rrjete sociale, si dhe mirëmbajtja e ueb faqes. Kandidatët për këtë pozitë duhet të jenë të aftë për t’iu përmbajtur afateve të caktuara kohore dhe të jenë në gjendje të ofrojnë mbështetje për sigurinë e informatave dhe funksionimin efikas të sistemeve kompjutetike/internetit. Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Për pozitën nën 3. kandidatët duhet të kenë të kryer MA në shkenca ekonomike /social/politike/administrative /edukimit/shëndetësi ose të ngjashme. Kërkohet minimumi 1 vit përvojë pune në pozitë të ngjashme, aftësitë personale në organizimi, menaxhimi i kohës, aftësi komunikimi, aftësi bashkëpunimi, përdorimit të pakove softuerike të kompjuterit për programet Word, Excel, Power Point, SPSS, bazat e të dhënave dhe tabelave, si dhe internetit. Njohja e gjuhës angleze (obligative), e gjuhës gjermane (e preferueshme), Korniza Logjike e Projekteve, procesin e zhvillimit te projekteve etj.

Për konkurrim janë të nevojshme:

1. CV-ja
2. Dy letra rekomandimi – të paktën njëra duhet të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit
3. Kopja e një dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë)

Afati i fundit për aplikim është 10 dhjetor 2019.

Dokumentet duhet dërguar në adresën elektronike: [email protected] Vetëm të përzgjedhurit në rrethin e ngushtë do të ftohen për intervistim.
Informatat shtesë mund të merren në telefonat 038 234 566, 044 163 372 dhe 049 163 372.

Kolegji “Pjetër Budi”
Rr. “Gazmed Zajmi”, nr.33, ( Aktash I ), Prishtinë
www.pjeterbudi-edu.com

Kolegji Pjeter Budi

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/