Loading

Diplomat në procedure vlerësimi

Kandidati:

Albionë Mani

Tema:

Lideri, lidershipi, përkufizimi, faktorët, tiparet dhe detyrat.Rast
studimor gratë lidere në botë, krahasimi me gratë lidere në Kosovë.

Mentori:

Prof.Ass.Dr. Hashim Rexhepi

Tema e diplomes

verejte: tema qendron në diskutim publik 15 ditë

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/