Loading

Organizimi i QA

Detyrat e zyrës për sigurimin e cilësisë

Mbështëtë KSC Organizon monitoron sistematikish efikasitetin e veprimatarive mësimore, kërkmore dhe admisintrative

Mbledh informacione për cilësi

Orgaizon procesin e vleresimit përmes pyetësorëve ose instrumenteve të tjera

Shpërndanë, mbledh, përpunon dhe vlerëson të gjeturat

Ofron mbështetje për staf administrativ dhe akademik

Mbledh, përpunon dhe analizon të dhëna për raportet vjetore

Koordinon punët dhe aktivitetet për procesin e Akreditimit dhe Riakreditimit

Mirëmbanë dhe shqyrton dokumente për procesin e akreditimit

Bashkëpunon me admistratën dhe stafin akademik në hartimin e analizave të nevojshme për këtë zyrë

Detyrat e Komisionit për Sigurimin e Cilësisë – KSC

Bashkëpunojnë ngusht në ZC

Përkujdesen për diskutime për vetëvlerësime

Reaizojnë komunikime zyrtare ne organet e Kolegjit

Kryejnë detyra në lidhje me realizimin e vetëvlerësimit

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/