Loading

Kategori: Lajme

KONKURS PËR PUNË

Për plotësimin e vendve të lira të punës:

1. Sekretar i Kolegjit
2. IT / Ekspert i Teknologjisë Informative
3. Zyrtar/e për projekte dhe hulumtime

Për pozitën nën 1. kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi), së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter dhe programet: Word, Excel dhe Internetin etj. Kërkohet njohja e gjuhëve zyrtare të Kosovës në të folur dhe në të shkruar, si dhe njohja e mirë e gjuhës angleze.

Për pozitën nën 2. kandidatët duhet të kenë njohuri për mirëmbajtjen e kompjuterëve dhe të serverit, si dhe për administrimin e rrjeteve kompjuterike. Preferohet njohja e programeve aplikative dhe sistemeve për menaxhimin e informacionit, njohja e punës me rrjete sociale, si dhe mirëmbajtja e ueb faqes. Kandidatët për këtë pozitë duhet të jenë të aftë për t’iu përmbajtur afateve të caktuara kohore dhe të jenë në gjendje të ofrojnë mbështetje për sigurinë e informatave dhe funksionimin efikas të sistemeve kompjutetike/internetit. Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Për pozitën nën 3. kandidatët duhet të kenë të kryer MA në shkenca ekonomike /social/politike/administrative /edukimit/shëndetësi ose të ngjashme. Kërkohet minimumi 1 vit përvojë pune në pozitë të ngjashme, aftësitë personale në organizimi, menaxhimi i kohës, aftësi komunikimi, aftësi bashkëpunimi, përdorimit të pakove softuerike të kompjuterit për programet Word, Excel, Power Point, SPSS, bazat e të dhënave dhe tabelave, si dhe internetit. Njohja e gjuhës angleze (obligative), e gjuhës gjermane (e preferueshme), Korniza Logjike e Projekteve, procesin e zhvillimit te projekteve etj.

Për konkurrim janë të nevojshme:

1. CV-ja
2. Dy letra rekomandimi – të paktën njëra duhet të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit
3. Kopja e një dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë)

Afati i fundit për aplikim është 10 dhjetor 2019.

Dokumentet duhet dërguar në adresën elektronike: [email protected] Vetëm të përzgjedhurit në rrethin e ngushtë do të ftohen për intervistim.
Informatat shtesë mund të merren në telefonat 038 234 566, 044 163 372 dhe 049 163 372.

Kolegji “Pjetër Budi”
Rr. “Gazmed Zajmi”, nr.33, ( Aktash I ), Prishtinë
www.pjeterbudi-edu.com

Kolegji Pjeter Budi

Share this:

Me datë 22/06/2019 në Kolegjin “Pjetër Budi” diplomuan studentët:

Hamdi Hajdini, tema me titull: “Menaxhimi i konflikteve tek pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës”.
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”

Fadil Agushi, tema me titull: “Ndikimi i trajnimit të personelit në përformancën e institucionit”
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”

Ilir Berisha, tema me titull: “Sfidat e reja në menaxhimin e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” për ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët”.
Grada shkencore e fituar: “Master i Arteve i Menaxhmentit”, specializimi “Menaxhment”

Share this:

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” filluan punën praktike në Doganën e Kosovës

Pesë (5) studentë të Kolegjit “Pjetër Budi”, nga data 03.06.2109 filluan punën praktike tre (3) mujore me pagesë në Doganën e Kosovës. Puna praktike u mundësua falë bashkëpunimit dhe marrëveshjes së arritur ndërmjet Kolegjit “Pjetër Budi” dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës. Ministria e Financave, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” i ka sistemuar në Doganën e Kosovës. Për tre muaj studentët do të kenë mundësi të përfitojnë njohuri praktike për punën, aktivitetin dhe funksionimin e Doganës së Kosovës.

Kolegji “Pjetër Budi” është gjithherë në shërbim të studentëve, vazhdon të jetë i përkushtuar ndaj mësimdhënies, punës shkencore dhe punës praktike.

Share this:

Me datë 18/06/2019 në Kolegjin “Pjetër Budi” diplomuan studentët:

ENDRIT TARASHAJ
Tema me titull: “Menaxhimi i Resurseve Njerëzore – Rasti i kompanive të sigurimit fizik privat në Kosovë”.
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Doganë dhe Shpedicion”

ERBLIN IBERHYSAJ
Tema me titull: “Lidershipi: Roli dhe rëndësia në aktivitetin afarist të ndërmarrjeve”
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Menaxhment”

Share this:

Gjithmonë falënderues! Koha i jep edhe më shumë vlerë veprës tuaj!

Çdo kontribut që marrim nga ju  shkon drejtpërdrejt në ardhmërinë tonë. Kjo mbështetje na lejon të vazhdojmë të punojmë ashtu siç duhet, ta ruajmë dhe ta mbrojmë atë kontribut  për çdo vit.
Sot shënojmë një ditë të veçantë të historisë së Kosovës të krijuar me sakrificën e popullit dhe me shpirtin e madh e human të botës së përparuar, që parandaloi një epokë të rëndë të gjenocidit e të përhumbjes dhe që riktheu forcën e shpresës.

Faleminderit!

Share this:

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” po vijojnë punën praktike në Doganën e Kosovës

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” – Prishtinë, në kuadër të lëndës Punë Praktike Doganore  po vijojnë punën praktike në Doganën e Kosovës. Puna praktike u mundësua falë bashkëpunimit të shkëlqyeshëm ndërmjet Kolegjit “Pjetër Budi” dhe Doganës së Kosovës. Bashkëpunimi ndërmjet Kolegjit dhe Doganës së Kosovës e filluar në vitin 2005, po vazhdon edhe sot e kësaj dite. Gjatë praktikës, studentët do të kenë mundësinë e fitimin të shkathtësive praktike për punën në Doganën e Kosovës, përkatësisht për procedurat doganore të import – eksportit, transitit të mallrave, procedurave me ndikim ekonomik, etj.

Kolegji e falënderon Doganën e Kosovës për bashkëpunimin e treguar ndër vite.

Share this:

Ejup Maqedonci- ish student i Kolegjit “Pjetër Budi”, përfundoi studimet master në SHBA.

Ish student i Kolegjit “Pjetër Budi” z. Ejup Maqedonci, diplomohet në Kolegjin e Luftës (U.S. Army  War College) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Z. Ejup Maqedonci fitoi gradën shkencore Master në Studimet Strategjike (Master of Strategic Studies) dhe në të njëjtën kohë përfundoi me sukses superior edhe kualifikimin Joint Professional Military Education Phase II.  Z. Maqedonci i cili mban gradën nënkolonel në Forcën e Sigurisë së Kosovës, paraprakisht ka diplomuar në Kolegjin “Pjetër Budi” në drejtimin Doganë dhe Shpedicion. Z. Maqedonci ishte njëri nga tre (3) përfituesit e bursave për studime që Kolegji “Pjetër Budi”  kishte ndarë për pjesëtarët e Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK), në vitin akademik 2006-2007. Z. Maqedonci është regjistruar në studimet master në SHBA, me diplomën baçelor të fituar në Kolegjin “Pjetër Budi”. Pranimi i diplomës së Kolegjit “Pjetër Budi” nga SBA-ja, dëshmon për kualitetin e studimeve të cilat i ofron institucioni jonë.

Kolegji “Pjetër Budi” është krenar me të arriturat e ish studentit tonë dhe në të njëjtën kohë i uron suksese të mëtutjeshme në karrierën e tij profesionale.

Share this:

Diplomimet Master në Kolegjin “Pjetër Budi”

Me datë 08/06/2019 në Kolegjin “Pjetër Budi” diplomuan studentët:

VJOSA SHEHU

Punimi Master me titull: “Kuptimi i dëmit sipas të drejtës kontestimore dhe roli i Institucionit të Ndërmjetësimit”.

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhim i Sigurimeve.

PATRIOT ZHUNIQI

Punimi Master me titull “Parimet ekonomike të afarizmit të kompanive të sigurimit me fokus Treguesit Carmel”,

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Sigurimeve.

VJOLLCA BEGU

Punimi Master me titull:  “Menaxhimi i dëmeve – Rasti i Byrosë Kosovare të Sigurimeve”

Grada shkencore e fituar: Master i Arteve i Menaxhmentit, specializimi Menaxhim i Sigurimeve.

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/