Loading

Kategori: Lajme

KONKURS PËR ZGJEDHJE/RIZGJEDHJE TË PERSONELIT AKADEMIK

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë:

KONKURS PËR ZGJEDHJE/RIZGJEDHJE TË PERSONELIT AKADEMIK

KOLEGJI “PJETËR BUDI”
– 7 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë

Kushtet për aplikim:

Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të stafit akademik janë të parapara me ligjin e arsimit të lartë (Ligji nr, 04/L-037), me Rregulloret dhe  Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”.

Të drejtë konkurrimi për pozitën e Mësimdhënësit kanë vetëm ata që kanë gradën Doktor Shkence – PhD.

 • Përvojë të suksesshme në mësimdhënie, hulumtimit dhe praktikës profesionale së paku 3 vite (bashkëngjit referencën).
 • Diplomë Doktorature, ekuivalente me niveli e 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe vendimi mbi nostrifikimin nga MASHT nëse grada është fituar jashtë Republikës së Kosovës.
 • Publikime tё artikujve në revista, dhe forma tjera të shkrimeve akademike të publikuara nëpër revista ndërkombëtare. Sё paku 1 publikim nё revistat shkencore me impakt faktor >0 të indeksuara në databaza me renome (Kriteri sipas UA i MASHT_01/2018),
 • Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesa për aplikim (e hartuar nga aplikuesi),
 • Biografia (CV),
 • Dokument Identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes dhe statusit martesor (në rast se i/e martuar),
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës),
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake (në rast se kandidati e ka),
 • Lista e publikimeve shkencore me linqet e publikimeve,
 • Dëshmitë për publikime,
 • Dëshmitë për pjesëmarrje aktive dhe pasive në konferenca vendore dhe ndërkombëtare,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në projekte të ndryshme,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në trajnime të ndryshme,
 • Dokumente të tjera që përkojnë me kërkesat për thirrjen për të cilën aplikoni.
 • Dorëzimi i dokumentacionit:
 • Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik, do kthehet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen në email: [email protected], duke filluar nga data 22.10.2020 deri më datë 15.01.2021.

Share this:

Një tjetër Marrëveshje Bashkëpunimi u nënshkrua sot në Kolegjin “Pjeter Budi”

Sot, datë 16.12.2020, Rektori i Kolegjit “Pjeter Budi” – Artan Haziri dhe Sekretarja e Përgjithshme e Kolegjit – Anila Mustafa, pritën në takim një delegacion nga Oda e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës, të udhëhequr nga Kryetari, Z. Hysen Sogojeva.

Me këtë rast, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit, i cili ka për qëllim që studentët e Kolegjit “Pjeter Budi”, drejtimi Menaxhim i Turizimit dhe Hotelierisë, të angazhohen në cilësinë e praktikantëve (me mundësi punësimi) në kompani të ndryshme turistike dhe hoteliere.

Ky Memorandum është një super mundësi për studentët tanë!

Urime!

Share this:

KOLEGJI “PJETËR BUDI” DHE “ILLYRIA LIFE” SH.A NËNSHKRUAJNË MOU

Me datë 10.12.2020, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kolegjit “Pjeter Budi” – Prishtinë dhe Kompania për Sigurimin e Jetës “Illyria Life Sh.a.

 Qëllimi kryesor i këtij memorandumi është punësimi i 20 studentëve të Kolegjit “Pjeter Budi” me qëllim të këmbimit të përvojave dhe informatave profesionale nga fusha e interesit të përbashkët.

Marrëveshje të tilla bashkëpunimi kanë për synim punësimin e studentëve tanë dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës. Andaj, Kolegji “Pjeter Budi” do të vazhdojë në jetësimin e këtij synimi.

Share this:

Zgjedhet Kryetari i Parlamentit Studentor

Armond Vrenezi ZGJEDHET Kryetar i Parlamentit Studentor në Kolegjin “Pjeter Budi”.

Nga zgjedhjet e mbajtura me datë 18.11.2020, doli fitues Armond Vrenezi, i cili arriti të sigurojë më së shumti vota nga të gjithë kandidatët e tjerë.

Kryetari i sapo zgjedhur i Parlamentit Studentor, z. Armond Vrenezi, në fjalën e tij përshëndetëse premtoi angazhim maksimal për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” në mënyrë që studentët ta kenë vendin e tyre të merituar në Kolegj.

Bashkë me Armondin dhe studentët e tjerë do vazhdojmë rrugëtimin e përbashkët drejt të qenurit Kolegj model në rajon dhe më gjerë!

Share this:

Njoftim për zgjedhjet studentore në Kolegjin “Pjeter Budi”

Zgjedhjet studentore ne Kolegjin “Pjeter Budi” do te mbahen me date 18.11.2020, duke filluar nga ora 10:00 deri ne 16:00.

Studentet ne diten e votimit duhet ti permbahen rregullave si me poshte:

 • Të gjithë ata qe do te marrin pjese ne votim duhet të kenë maska mbrojtëse dhe dorëza gjatë kohës sa jane ne Kolegj dhe posa të përfundojnë votimin duhet të largohen menjëherë nga objekti i Kolegjit.
 • Zgjedhjet do të organizohen në atë mënyrë që numri i studentëve qe do te votojne në nje salle do të jetë në përputhje me rekomandimet për mbajtjen e distancës;
 • Duhet të shmanget grumbullimi i studentëve jashtë sallave të dedikuara për votim;
 • Te gjithe studentet jane te obliguar ne respektimin e rregullave te lartepermendura.

Gjithashtu, eshte  bërë konstituimi i Komisionit qe do te kujdeset per mbarevajtjen e procesit zgjedhor, ne perberje prej:

 • Anila Mustafa – Sekretare e Pergjithshme e Kolegjit;
 • Mjellma Zhuri – Shefe e Administrates;
 • Lorik Kuqi- Zyra e Marketingut.

Kurse, per kandidatet potenciale do te lajmroheni ne njoftimin e rradhes.

Share this:

AFATI I NËNTORIT 2020

Nga sot, date: 10.11.2020, fillon afati i provimeve te Nentorit ne Kolegjin “Pjeter Budi”.

Me qëllim të përmbajtjes së rekomandimeve të dhëna nga IKSHP dhe Rektorati i Kolegjit që kanë për qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, gjatë mbajtjes së provimeve duhet të respektohen masat si më poshtë:

• Të gjithë studentët dhe stafi akademik duhet të kenë maska mbrojtëse dhe dorëzat gjatë gjithë kohës së zhvillimit të provimit si dhe gjatë konsultimeve dhe kontakteve të ngjajshme me studentë;

• Provimet do të organizohen në atë mënyrë që numri i studentëve në klase të jetë në përputhje me rekomandimet për mbajtjen e distancës;

• Duhet të shmanget grumbullimi i studentëve jashtë sallave të dedikuara për mbajtjen provimeve;

• Studentët rekomandohen të jenë në objektin e Kolegjit dhe pranë sallës së paraparë për mbajtjen e provimit jo më herët se 10 min. para fillimit të orës së provimit dhe posa të përfundojnë provimin duhet të largohen menjëherë nga objekti i Kolegjit;

• Mos-përmbajtja ndaj këtyre rregullave do të rezultojë me përjashtimin nga e drejta e provimit.

Bashkëpunimi i studentëve dhe stafit akademik është shumë i rëndësishëm në këto rrethana andaj ne ju falenderojmë përaprakisht për mirëkuptimin tuaj!

Share this:

KOLEGJI “PJETËR BUDI” DHE GEP NËNSHKRUAJNË MOU

Me datë 09.11.2020, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kolegjit “Pjeter Budi” – Prishtinë dhe GEP – Postë e shpejtë.

 Qëllimi kryesor i këtij memorandumi është angazhimi i studentëve si praktikantë (me pagesë) në departamentet e Postës si: shpedicion, menaxhment dhe departamenti i shitjes dhe komunikimit me klientë si dhe këmbimi i përvojave dhe informatave profesionale nga fusha e interesit të përbashkët.

Ky memorandum hap rrugë për bashkëpunim profesional ndërmjet Kolegjit “Pjeter Budi”dhe Postës GEP si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta në mes të palëve nënshkruese.

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/