Loading

Kategori: Uncategorized

Zgjedhet Kryetari i Parlamentit Studentor

Armond Vrenezi ZGJEDHET Kryetar i Parlamentit Studentor në Kolegjin “Pjeter Budi”.

Nga zgjedhjet e mbajtura me datë 18.11.2020, doli fitues Armond Vrenezi, i cili arriti të sigurojë më së shumti vota nga të gjithë kandidatët e tjerë.

Kryetari i sapo zgjedhur i Parlamentit Studentor, z. Armond Vrenezi, në fjalën e tij përshëndetëse premtoi angazhim maksimal për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” në mënyrë që studentët ta kenë vendin e tyre të merituar në Kolegj.

Bashkë me Armondin dhe studentët e tjerë do vazhdojmë rrugëtimin e përbashkët drejt të qenurit Kolegj model në rajon dhe më gjerë!

Share this:

Njoftim për zgjedhjet studentore në Kolegjin “Pjeter Budi”

Zgjedhjet studentore ne Kolegjin “Pjeter Budi” do te mbahen me date 18.11.2020, duke filluar nga ora 10:00 deri ne 16:00.

Studentet ne diten e votimit duhet ti permbahen rregullave si me poshte:

 • Të gjithë ata qe do te marrin pjese ne votim duhet të kenë maska mbrojtëse dhe dorëza gjatë kohës sa jane ne Kolegj dhe posa të përfundojnë votimin duhet të largohen menjëherë nga objekti i Kolegjit.
 • Zgjedhjet do të organizohen në atë mënyrë që numri i studentëve qe do te votojne në nje salle do të jetë në përputhje me rekomandimet për mbajtjen e distancës;
 • Duhet të shmanget grumbullimi i studentëve jashtë sallave të dedikuara për votim;
 • Te gjithe studentet jane te obliguar ne respektimin e rregullave te lartepermendura.

Gjithashtu, eshte  bërë konstituimi i Komisionit qe do te kujdeset per mbarevajtjen e procesit zgjedhor, ne perberje prej:

 • Anila Mustafa – Sekretare e Pergjithshme e Kolegjit;
 • Mjellma Zhuri – Shefe e Administrates;
 • Lorik Kuqi- Zyra e Marketingut.

Kurse, per kandidatet potenciale do te lajmroheni ne njoftimin e rradhes.

Share this:

AFATI I NËNTORIT 2020

Nga sot, date: 10.11.2020, fillon afati i provimeve te Nentorit ne Kolegjin “Pjeter Budi”.

Me qëllim të përmbajtjes së rekomandimeve të dhëna nga IKSHP dhe Rektorati i Kolegjit që kanë për qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, gjatë mbajtjes së provimeve duhet të respektohen masat si më poshtë:

• Të gjithë studentët dhe stafi akademik duhet të kenë maska mbrojtëse dhe dorëzat gjatë gjithë kohës së zhvillimit të provimit si dhe gjatë konsultimeve dhe kontakteve të ngjajshme me studentë;

• Provimet do të organizohen në atë mënyrë që numri i studentëve në klase të jetë në përputhje me rekomandimet për mbajtjen e distancës;

• Duhet të shmanget grumbullimi i studentëve jashtë sallave të dedikuara për mbajtjen provimeve;

• Studentët rekomandohen të jenë në objektin e Kolegjit dhe pranë sallës së paraparë për mbajtjen e provimit jo më herët se 10 min. para fillimit të orës së provimit dhe posa të përfundojnë provimin duhet të largohen menjëherë nga objekti i Kolegjit;

• Mos-përmbajtja ndaj këtyre rregullave do të rezultojë me përjashtimin nga e drejta e provimit.

Bashkëpunimi i studentëve dhe stafit akademik është shumë i rëndësishëm në këto rrethana andaj ne ju falenderojmë përaprakisht për mirëkuptimin tuaj!

Share this:

KOLEGJI “PJETËR BUDI” DHE GEP NËNSHKRUAJNË MOU

Me datë 09.11.2020, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Kolegjit “Pjeter Budi” – Prishtinë dhe GEP – Postë e shpejtë.

 Qëllimi kryesor i këtij memorandumi është angazhimi i studentëve si praktikantë (me pagesë) në departamentet e Postës si: shpedicion, menaxhment dhe departamenti i shitjes dhe komunikimit me klientë si dhe këmbimi i përvojave dhe informatave profesionale nga fusha e interesit të përbashkët.

Ky memorandum hap rrugë për bashkëpunim profesional ndërmjet Kolegjit “Pjeter Budi”dhe Postës GEP si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta në mes të palëve nënshkruese.

Share this:

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020.

Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19.

Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ .

Me qëllim të parandalimit të pandemisë Covid -19, luten të gjithë studentët që ti respektojnë masat Anti-Covid, gjegjësisht, ruajtja e distancës sociale dhe mbajtja e maskave. Shfrytëzojmë rastin të ju urojmë fillimin e vitit të ri Akademik, duke uruar që ky vit të jetë sa më i mbarë!

Share this:

Rektor i Kolegjit “Pjeter Budi” u emërua Prof.Ass.Dr.Artan HAZIRI

Në mbledhjen e Bordit Drejtues të mbajtur më datë 01.10.2020, Rektor i Kolegjit “Pjeter Budi” u emërua Prof.Ass.Dr.Artan HAZIRI.

Artan Haziri ka lindur më 06.06.1980, në Klinë, prej disa vitesh jeton dhe vepron në Prishtinë.
Studimet bazike dhe masterin i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës. Numëron shumë mirënjohje për punët që ka kryer në institucionet ku ka punuar si dhe ka përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit, ekonomisë dhe në funksione tjera menaxheriale.
Rektori, Prof.Ass.Dr.Artan Haziri, synon të vazhdoj rrugëtimin e Kolegjit “Pjeter Budi” drejt të qenurit Kolegj model në rajon dhe më gjerë.

Share this:

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë:

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:

 1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë.

2. Të ketë përvojë të dëshmuar menaxhuese.

Procedura e perzgjedhjes:

 • Konkurrimi për postin e rektorit është i hapur për kandidatët e brendshëm dhe të jashtëm
 • Rektorin e zgjedh Bordi drejtues nga lista e kandidatëve të propozuar nga Komisioni profesional prej tre (3) anëtareve të cilin komision e formon Senati akademik. Komisioni profesional ka për detyrë që të verifikoj nëse kandidatët e paraqitur për pozitën e rektorit i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs.
 • Rektori zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Bordit drejtues (4 vota) në pajtim me dispozitat e këtij Statuti. Në rast se asnjë kandidat nuk fiton këtë shumicë në radhën e parë të votimit, atëherë dy kandidatët me numrin më të madh të votave kualifikohen në votimin e dytë. Nëse asnjëri nga dy kandidatët nuk fiton shumicën tri herë radhazi, procedura e zgjedhjes përsëritet nga fillimi, siç është paraparë në Statut.
 • Votimi për zgjedhjen e rektorit bëhet me vota të fshehta.
 • Emërimi i rektorit bëhet për një periudhë prej dy ose katër vitesh, me mundësi të rizgjedhjes.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Biografia (CV),
 • Dokument identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës)
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake,
 • Përmbledhjen e përvojës akademike (në mësimdhënie, kërkime shkencore, krijimtari artistike) dhe përvojën menaxheriale,

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për pozitën e Rektorit, do bëhet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen Online në: [email protected]

Konkursi mbetet i hapur nga data 24.09.2020 deri me 29.09.2020 ora 15:00.

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/