Loading

Administratë Publike

Administrim Biznesi, BA

Bordi Drejtues i Kolegjit “Pjetër Budi”, ka vendosur që në vitin akademik 2019/2020 të mos regjistrojë studentë në këtë Program Studimor.

Profili: Administratë Publike

Struktura e programit

Semestri 1

Hyrje në Ekonominë e Tregut

Bazat e menaxhimit

Gjuhë angleze I

Teknologji Informative

Hyrje në shkrimin akademik

Matematika për biznes

Ndërmarrësi

Semestri 2

Kontabiliteti

Statistikë

Gjuhe angleze  II

Politika e Legjislac. i BE-së

Teknologjia informative

E drejta afariste

Semestri 3

Financat publike

Kontabiliteti financiar

Bazat e marketingut, shitja dhe promocioni

Menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme (BVM)

Anglishtja për biznes

Komunikim dhe Marrëdhënie me publikun

Semestri 4

Vendimmarrja

Politika dhe sistemi fiskal

Etika në biznes

Menaxhimi financiar

Baza e të dhënave

Sjellje Organizative

Semestri 5

E drejta administrative

E drejta kushtetuese

Vetëqeverisja lokale

Praktika

Menaxh. i resurs.Njerëzore

Shkrimi akademik

Semestri 6

E drejta e punës dhe beneficionet

Procedurat Administrative

Rekrutimi dhe selektimi i kandidatëve në administratën publike

Tema e diplomës BA

Qeverisja e korporatave

E – qeverisja

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/