KONKURS PËR PUNË

Për plotësimin e vendve të lira të punës: 1. Sekretar i Kolegjit2. IT / Ekspert i Teknologjisë Informative3. Zyrtar/e për projekte dhe hulumtime Për pozitën nën 1. kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi), së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter dhe programet: Word, Excel dhe Internetin…

Read more